Tidigare stämmor

Extra bolagsstämma den 13 mars 2024

Protokoll från extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Revisorns yttrande enligt 13 kap.6 § aktiebolagslagen

Styrelseredogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut

Årsstämma den 11 maj 2023

Protokoll från årsstämma

Kommuniké från årssstämma

Kallelse till årsstämma

Bilaga ärende 16 - villkor för teckningsoptioner

Infrea fullmaktsformulär

Valberedningens motiverade yttrande

Ersättningsrapport

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans
riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Årsredovisning 2022

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551)

Årsstämma den 11 maj 2022

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Bilaga ärende 18 - Villkor för teckningsoptioner 2022-2025 I

Bilaga Ärende 19 - Villkor för teckningsoptioner 2022_2025 II

Ersättningsrapport 2021

Extra bolagsstämma den 4 augusti 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll fört vid extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Formulär för anmälan och poströstning

Årsstämma den 11 maj 2021

Kommuniké från årsstämma

Protokoll

Kallelse till årsstämma

Anmälan och formulär för förhandsröstning

Förslag till ändrad bolagsordning

Villkor för teckningsoptioner 2021/2024 i Infrea AB-koncernen

Årsredovisning 2020

Årsstämma den 14 maj 2020

Kallelse till årsstämma

Kommuniké från årsstämma

Extra bolagsstämma den 17 februari 2020

Tomas Bergström invald i Infreas styrelse

Kallelse

Fullmakt

Stämmoprotokoll

Extra bolagsstämma den 16 oktober 2019

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Bolagsordning

Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag

Styrelsens förslag till efterutdelning

Årsstämma den 16 maj 2019

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Dagordning och förslag till beslut

Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag till årsstämman 2019

Årsstämma 17 maj 2018

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Handlingar till stämman

Protokoll från årsstämma

Avtal avseende teckningsoptioner

Instruktioner för tillsättande av valberedning och dess arbetsordning

Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.