Risker & riskhantering

Infrea är i sin verksamhet exponerad för finansiella risker av olika karaktär. En mycket liten del av koncernens verksamhet sker utanför Sverige varför valutarisken är försumbar. Infrea arbetar löpande med att minska potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat.

Strategiska risker avser främst förändringar i omvärlden som kan påverka bolagen inom de verksamheter som koncernen bedriver och som kan få betydande konsekvenser för bolagens verksamheter, till exempel ny lagstiftning, ny teknologi och politiska beslut. Operativa risker är direkt knutna till bolagens affärsverksamhet och kan potentiellt påverka resultat och finansiell ställning. Dessa omfattar bland annat förvärv, prisutveckling och kundberoende.

Koncernen arbetar målmedvetet med att minimera potentiella effekter av koncernens risker. Ledningarna i respektive bolag har det övergripande ansvaret för detta arbete och koncernens styrelse har helhetsansvaret.

Valutarisker

Exponeringen för valutarisk beror huvudsakligen på betalningsflöden i ­utländsk valuta samt omräkning av balansposter i utländsk valuta. Infrea bedriver endast verksamhet i Sverige och har endast svenska kunder varför denna exponering mycket liten. Koncernen använder sig inte att av några säkringsinstrument. Koncernen har heller ingen del av sin lånefinansiering i utländsk valuta.

Ränterisker

Koncernen är exponerad för ränterisk. Med ränterisk menas risken för att ofördelaktiga förändringar i räntenivåer får en alltför stor inverkan på koncernens finansnetto och resultat. Vid årsskiftet, liksom föregående år löpte huvuddelen av koncernens lån med rörlig ränta eller ränta som är bunden i tre månader. Under 2019 har koncernen gjort en omförhandling av sin finansiering vilket givit en lägre ränta och bättre finansieringsmöjligheter vid förvärv. Koncernen har också tagit upp nya lån i samband med förvärv som skett under 2019. Styrelse och ledning i Infrea utvärderar löpande koncernens ränterisker och arbetar för att minimera dessa. Infrea använder inga säkrings­instrument avseende ränterisken. Koncernen har analyserat dess känslighet mot ränteförändringar.

Likviditets- och finansieringsrisk

Med finansieringsrisk menas risken att finansiering av koncernens kapital­behov försvåras eller fördyras. Likviditetsrisk är risk att koncernen får problem med att fullgöra sina skyldigheter förknippade till sina finansiella skulder. Infrea har en centralt koordinerande roll avseende koncernens finansiering. Under slutet av 2019 har Infrea lagt om sin finansiering från spridda, separata förvärvskrediter till en central kreditfacilitet hos SEB. Bankfinansieringen består av en kreditfacilitet om 170 Mkr hos SEB samt en s.k. cash pool för effektiv cash management med en kreditram om 30 Mkr som kommer att implementeras under 2020. Infrea har även under 2019 köpt resterande innehav utan bestämmande inflytande inom Mark & Anläggningssegmentet och har nu full tillgång till kassaflödena i segmentet. För att säkerställa betalnings­beredskap följer och arbetar koncernledningen löpande med att övervaka likviditeten i dotterbolagen. Koncernens likviditetsreserv varierar under året och påverkas av bland annat förvärv.

Koncernen strävar efter en rimlig balans mellan eget kapital, lånefinansiering och likviditet så att koncernen säkrar finansieringen till en rimlig kapitalkostnad

Typ av uppdrag

Infrea är en industrigrupp med verksamhet inom de två affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Moderbolaget är holdingbolag för koncernen vars huvudsakliga funktioner är affärsutveckling, finansiering, styrning. Koncernredovisning, analys,förvärv samt investerar­relationer ansvarar koncernen för. En central del av verksamheten är inom förvärvsområdet där Infrea stöttar affärsområdena med förvärv för fortsatt tillväxt vid sidan av den operativa tillväxten. Förvärven är i huvudsak kompletterande, till exempel avseende geografisk expansion eller inom närliggande verksamhetsområden. Förvärven ska ha en stabil verksamhet med positiva kassaflöden. Förvärvsprocessen kan också innefatta nya affärsområden inom infrastruktur.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.