Risker & riskhantering

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Infrea är exponerat för strategiska, operativa och finansiella risker som skulle kunna ha betydande påverkan på bolaget. Riskhantering är en normal del av verksamheten och följs upp regelbundet av koncernledningen och avrapporteras till styrelsen.

Väsentliga strategiska risker omfattar förändringar i omvärldsekonomi som kan påverka Infreas befintliga och potentiella kunders möjlighet och benägenhet att starta projekt samt ökad konkurrens som kan leda till att Infrea förlorar marknadsandelar.

Väsentliga operativa risker för Infrea utgörs av avtals- och projektrisker, risk för arbetsplatsolyckor eller miljöolyckor, risk för avbrott i verksamhetskritiska system, risk för felaktiga förvärv och misslyckad integration av förvärv, risk att stå utan rätt kompetens samt risk att lagar och regler inte efterlevs då verksamheten bedrivs i en decentraliserad organisation.

Vidare är Infrea exponerad för finansiella risker i form av projektrisker med risk att projekt är felaktigt redovisade, risk för nedskrivning av goodwill samt likviditets- och refinansieringsrisk.

För ytterligare beskrivning av koncernens väsentliga risker och riskhantering, se avsnitt om Risker i Årsredovisningen 2023.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.