Risker & riskhantering

Infrea är exponerat för strategiska, operativa och finansiella risker som skulle kunna ha betydande påverkan på bolaget. Riskhantering är en normal del av verksamheten och följs upp regelbundet av koncernledningen och avrapporteras till styrelsen. Väsentliga strategiska risker omfattar förändringar i omvärldsekonomi som kan påverka Infreas befintliga och potentiella kunders möjlighet och benägenhet att starta projekt samt ökad konkurrens som kan leda till att Infrea förlorar marknadsandelar. Väsentliga operativa risker för Infrea utgörs av avtals- och projektrisker, risk för arbetsplatsolyckor, risk för avbrott i verksamhetskritiska system, risk att stå utan rätt kompetens samt risk att regler och policys inte efterlevs då verksamheten bedrivs i en decentraliserad organisation. Vidare är Infrea exponerad för finansiella risker i form av projektrisker med risk att projekt inte lyckas genomföras med förväntat finansiellt utfall och att intäkter i projekt är felaktigt redovisade, risk för felaktig värdering av goodwill samt refinansieringsrisk i form av att finansiering för planerade förvärv inte erhålls eller att ofördelaktiga förändringar i räntenivåer får en allt för stor inverkan på Infreas finansnetto och resultat. För ytterligare beskrivning av koncernens väsentliga risker och riskhantering, se avsnitt om Risker i Årsredovisningen år 2021 på sidorna 14-16.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.