Bolagsstyrning

Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag. Före listningen av Bolagets aktier på First North grundas bolagsstyrningen i Bolaget på svensk lagstiftning, Bolagets bolagsordning samt interna regler och föreskrifter. I samband med listningen av Bolagets aktier på First North kommer Bolaget även att tillämpa och följa First Norths regelverk, de regler och rekommendationer som följer av att Bolagets aktier är upptagna till handel på First North samt den praxis som föreligger för god sed på aktiemarknaden.

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Koden behöver inte tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på First North. Koden är således inte bindande för Bolaget, men Bolagets styrelse har för avsikt att följa Koden i de delar som styrelsen anser vara relevanta för Bolaget och dess aktieägare.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.