Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Infrea är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554) samt av de regelverk som tillämpas av emittenter på Nasdaq Stockholm, inklusive EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Bolaget har ingen avvikelse mot koden. Infreas bolagsstyrning regleras vidare i den av aktieägarna beslutade bolagsordningen. Bolagets aktie är sedan den 29 juni 2021 upptagen till handel på Nasdaq (ticker: INFREA).

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.