Incitamentsprogram

Utestående aktierelaterade incitamentsprogram

På Infreas årsstämma den 11 maj 2021 beslutade stämman ett incitamentsprogram för emission av högst 140 000 teckningsoptioner till ledande befattningsinnehavare inom koncernen med rätt till teckning av nya aktier i bolaget.

Optionsinnehavaren ska äga rätt att för varje Teckningsoption teckna en (1) Aktie till en Teckningskurs om 54,87 kronor.

Teckning kan, vid alla tillfällen, endast ske av det hela antal Aktier, vartill det sammanlagda antalet Teckningsoptioner som en och samma Optionsinnehavare samtidigt önskar utnyttja, berättigar. Avrundning ska ske nedåt till närmaste hela antal Aktier.

Anmälan om Teckning av Aktier ska ske under perioden 13 maj 2024 – 30 juni 2024. En tidigare dag kan infalla enligt avtal om vissa moment uppfylls.

Är Optionsinnehavare på grund av regler för insiderinformation och/eller andra börsregler förhindrad att verkställa teckning under den ovan angivna perioden ska Infreas styrelse verka för att ovan angiven teckningsperiod ska förlängas.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.