Incitamentsprogram

Utestående aktierelaterade incitamentsprogram

Incitamentsprogram 2021 - 2024

På Infreas årsstämma den 11 maj 2021 beslutade stämman ett incitamentsprogram för emission av högst 140 000 teckningsoptioner till ledande befattningsinnehavare inom koncernen med rätt till teckning av nya aktier i bolaget.

Optionsinnehavaren ska äga rätt att för varje Teckningsoption teckna en (1) Aktie till en Teckningskurs om 54,87 kronor.

Teckning kan, vid alla tillfällen, endast ske av det hela antal Aktier, vartill det sammanlagda antalet Teckningsoptioner som en och samma Optionsinnehavare samtidigt önskar utnyttja, berättigar. Avrundning ska ske nedåt till närmaste hela antal Aktier.

Anmälan om Teckning av Aktier ska ske under perioden 13 maj 2024 – 28 juni 2024. En tidigare dag kan infalla enligt avtal om vissa moment uppfylls.

Är Optionsinnehavare på grund av regler för insiderinformation och/eller andra börsregler förhindrad att verkställa teckning under den ovan angivna perioden ska Infreas styrelse verka för att ovan angiven teckningsperiod ska förlängas.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna föranleder det en utspädning om cirka 0,7 procent av Bolagets nuvarande aktiekapital och röster, beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av incitamentsprogrammet i förhållande till antalet befintliga aktier samt de aktier som kan tillkomma genom utnyttjande av nedan nämnda utestående incitamentsprogram, med motsvarande utspädningseffekt på nyckeltalet resultat per aktie.

Incitamentsprogram 2022 - 2025 I

På Infreas årsstämma den 11 maj 2022 beslutade stämman ett incitamentsprogram för emission av högst 150 000 teckningsoptioner till ledande befattningsinnehavare inom koncernen med rätt till teckning av nya aktier i bolaget.

Optionsinnehavaren ska äga rätt att för varje Teckningsoption teckna en (1) Aktie till en Teckningskurs om 39,18 kronor.

Teckning kan, vid alla tillfällen, endast ske av det hela antal Aktier, vartill det sammanlagda antalet Teckningsoptioner som en och samma Optionsinnehavare samtidigt önskar utnyttja, berättigar. Avrundning ska ske nedåt till närmaste hela antal Aktier.

Anmälan om Teckning av Aktier ska ske under perioden 13 maj 2025 – 28 juni 2025. En tidigare dag kan infalla enligt avtal om vissa moment uppfylls.

Är Optionsinnehavare på grund av regler för insiderinformation och/eller andra börsregler förhindrad att verkställa teckning under den ovan angivna perioden ska Infreas styrelse verka för att ovan angiven teckningsperiod ska förlängas.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna föranleder det en utspädning om cirka 0,7 procent av Bolagets nuvarande aktiekapital och röster, beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av incitamentsprogrammet i förhållande till antalet befintliga aktier samt de aktier som kan tillkomma genom utnyttjande av nedan och ovan nämnda utestående incitamentsprogram, med motsvarande utspädningseffekt på nyckeltalet resultat per aktie.

Incitamentsprogram 2022 - 2025 II

På Infreas årsstämma den 11 maj 2022 beslutade stämman ett incitamentsprogram för emission av högst 30 000 teckningsoptioner till en styrelseledamot inom koncernen med rätt till teckning av nya aktier i bolaget.

Optionsinnehavaren ska äga rätt att för varje Teckningsoption teckna en (1) Aktie till en Teckningskurs om 39,18 kronor.

Teckning kan, vid alla tillfällen, endast ske av det hela antal Aktier, vartill det sammanlagda antalet Teckningsoptioner som en och samma Optionsinnehavare samtidigt önskar utnyttja, berättigar. Avrundning ska ske nedåt till närmaste hela antal Aktier.

Anmälan om Teckning av Aktier ska ske under perioden 13 maj 2025 – 28 juni 2025. En tidigare dag kan infalla enligt avtal om vissa moment uppfylls.

Är Optionsinnehavare på grund av regler för insiderinformation och/eller andra börsregler förhindrad att verkställa teckning under den ovan angivna perioden ska Infreas styrelse verka för att ovan angiven teckningsperiod ska förlängas.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna föranleder det en utspädning om cirka 0,1 procent av Bolagets nuvarande aktiekapital och röster, beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av incitamentsprogrammet i förhållande till antalet befintliga aktier samt de aktier som kan tillkomma genom utnyttjande av ovan nämnda utestående incitamentsprogram, med motsvarande utspädningseffekt på nyckeltalet resultat per aktie.

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.