Ersättningar

Ersättningar

Huvudprincipen för bolagets ersättning till ledande befattningshavare är att dessa ska erbjudas marknadsmässiga ersättningar som gör att bolaget kan attrahera, utveckla och behålla nyckelpersoner. Ersättningsstrukturen kan utgöras av en grundlön, rörlig ersättning samt i vissa fall övriga förmåner. Med ledande befattningshavare avses medlemmar i koncernens ledningsgrupp. Ersättningen till styrelsen fastställdes på årsstämman 2023 till 150 000 kronor vardera för respektive styrelseledamot och ytterligare 130 000 kronor till styrelsens respektive revisionsutskottets ordförande.

Löner och andra ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Ersättning till verkställande direktören (VD) och övriga ledande befattningshavare består av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension. På den rörliga ersättningen görs ingen avsättning för pension. VD erhåller inte någon aktierelaterad ersättning. Rörlig ersättning i form av bonus till vd beslutas av styrelsen.

Pensionsvillkor

Det finns inte någon avtalad pensionsålder för vd. Vd har premiebestämd pension som säkras genom inbetalning till försäkringsbolag. Även övriga ledande befattningshavarna i koncernen har premiebestämd pension som säkras genom inbetalning till försäkringsbolag.

Villkor för avgångsvederlag

Den ömsesidiga uppsägningstiden är sex månader för vd. Det finns inget avtal avseende avgångsvederlag. Ingen av de övriga ledande befattningshavarna har något avgångsvederlag. Uppsägningstiden för övriga ledande befattningshavare är ömsesidigt tre-sex månader.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.