Aktiekapital

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Infreas aktieantal uppgår till 30 088 408 stycken. Aktierna har emitterats enligt svensk lag och är denominerade i svenska kronor. Aktierna är registrerade i elektronisk form och kontoförs av Euroclear. Varje aktie är av samma aktieslag och äger således lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst.

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom eller henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. Det föreligger inga begränsningar i aktiernas överlåtbarhet. Bolagets aktier är inte heller föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktier har inte varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller föregående räkenskapsår. Enligt bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst 600 000 SEK och högst 2 400 000 SEK och antalet aktier vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.