Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet (EU) består av Tomas Bergström samt Pontus Lindwall för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte 2023.

EU bereder bland annat ersättnings- och anställningsfrågor för vd och övriga ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet företräds av styrelsens ordförande vid förhandling med vd. Huvudsakliga uppgifter som skall tas med i arbetet är följande:

  1. Bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen,
  2. Följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt
  3. Följa och utvärdera tillämpningen av eventuella riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare fastställda av bolagsstämman samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.