Ersättningsutskott

Ersättningsutskott

Styrelsen har beslutat att inte tillsätta ett särskilt ersättningsutskott. I stället utgör styrelsen i sin helhet ersättningsutskott och bereder bland annat ersättnings- och anställningsfrågor för VD och övriga ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet företräds av styrelsens ordförande vid förhandlingar med VD.

Huvudsakliga uppgifter som skall tas med i arbetet är följande: 

  1. bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen,
  2. följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt
  3. följa och utvärdera tillämpningen av eventuella riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare fastställda av bolagsstämman samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.