Ersättningsutskott

Ersättningsutskott

Efter årsstämman i maj 2021 har ett Ersättningsutskott (EU) etablerats och består av Tomas Bergström (ordförande i EU) och Pontus Lindwall för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte 2022.

EU bereder bland annat ersättnings- och anställningsfrågor för VD och övriga ledande befattningshavare. Huvudsakliga uppgifter som skall tas med i arbetet är följande: 

  1. Bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen,
  2. Följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt
  3. Följa och utvärdera tillämpningen av eventuella riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare fastställda av bolagsstämman samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer. 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.