Revisionsutskott

Revisionsutskott

Efter årsstämman i maj 2021 har ett revisionsutskott (RU) etablerats och består av Helene Willberg (ordförande i RU) och Tomas Bergström för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte 2022.

Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering och den interna kontrollen däröver, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt bevaka revisorns tillhandahållande av andra tjänster än revision. Utskottet biträder också valberedningen med förberedelse av förslag till bolagstämmans val av revisor.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.