Revisionsutskott

Revisionsutskott

Revisionsutskott (RU) består av Helene Willberg (ordförande i RU) och Tomas Bergström, med CFO som ständig deltagare.

Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering och den interna kontrollen däröver, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt bevaka revisorns tillhandahållande av andra tjänster än revision. Utskottet biträder också valberedningen med förberedelse av förslag till bolagstämmans val av revisor.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.