Bolagsordning

§1. Firma
Bolagets firma är Infrea AB. Bolaget är publikt (publ).

§2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§3. Verksamhet
Bolaget ska bedriva bolagsutveckling samt direkt eller indirekt äga och förvalta fast eller lös egendom, såsom aktier och därmed förenlig verksamhet.

§4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 600 000 kronor och högst 2 400 000 kronor.

§5. Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 stycken och högst 60 000 000 stycken.

§6. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter med högst 3 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§7. Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med eller utan revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§8. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens industri.

§9. Anmälan till bolagsstämma
För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§10. Ärenden på årsstämman
På årsstämman skall följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och i förekommande fall koncernredovisning och koncernsrevisionsberättelse.
 7. Beslut om följande.
  a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen och i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
  balansräkningen.
  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 9. Val till styrelsen och av revisor.
 10. Annat ärende, som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§11. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.

§12. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Antagen den 16 oktober 2019 på extra bolagsstämma i Infrea AB.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.