Finansiella definitioner

Resultaträkning

Organisk tillväxt (nettoomsättning och EBITA)
Definition: Den del av tillväxt (avseende nettoomsättning och EBITA) som kommer från verksamheter som finns i innevarande och jämförbara perioder.
Motiv för användning: Förvärvade verksamheter påverkar den redovisade nettoomsättningen. Organisk tillväxt justerad för effekter från förvärv visar den underliggande omsättningsutvecklingen utan denna parameter.

Förvärv
Definition: Förändringar i nettoomsättning och EBITA under innevarande period hänförlig till förvärvad verksamhet i förhållande till föregående periods nettomsättning och EBITA. Dvs den del som kommer från verksamheter som förvärvats och som finns i innevarande period men inte i jämförbara perioder.
Motiv för användning: Se ”Organisk tillväxt” ovan.

EBITA
Definition: Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar.
Motiv för användning: EBITA används huvudsakligen för att följa upp rörelseresultatet utan påverkan från av- och nedskrivning av övervärden hänförliga till förvärv.

EBITA marginal
Definition: EBITA i förhållande till totala intäkter.
Motiv för användning: Används för att utvärdera verksamhets­resultatet i förhållande till totala intäkter för att mäta koncernens effektivitet.

EBITDA
Definition: Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella- och materiella anläggningstillgångar samt avskrivningar på nyttjanderätter.
Motiv för användning: EBITDA är en indikator på verksamhetens kassagenereringskapacitet.

EBITDA marginal
Definition: EBITDA i förhållande till totala intäkter.
Motiv för användning: EBITDA-marginalen ger en översikt av den operativa lönsamheten i förhållande till totala intäkter som genereras av koncernen under perioden.

Rörelsemarginal
Definition: Rörelseresultat i förhållande till totala intäkter.
Motiv för användning: Nyckeltalet används såväl vid resultatuppföljning som vid jämförelse med jämförbara bolag.

Finansiella mått

Soliditet
Definition: Andel eget kapital i förhållande till balansomslutningen vid periodens slut.

Skuldsättningsgrad
Definition: Andel räntebärande skulder i förhållande till eget kapital vid periodens slut.
Motiv för användning: En del i de övergripande finansiella målen.

Räntebärande nettoskuld
Definition: Totala räntebärande skulder minus likvida medel vid periodens slut.
Motiv för användning: Nyckeltalet definierar finansieringen via finansiella skulder med hänsyn tagen till likvida medel, och används som en komponent vid bedömning av finansiell risk.

Genomsnittligt eget kapital
Definition: Genomsnittet av in- och utgående balans.
Motiv för användning: Används som delkomponent vid beräkning av nyckeltal.

Avkastningsmått

Avkastning på eget kapital (ROE)
Definition: Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare.
Motiv för användning: Måttet används för att analysera lönsamhet i relation till eget kapital.

Aktiedata

Genomsnittligt antal aktier
Definition: Genomsnittligt antal aktier under perioden.
Motiv för användning: Används som delkomponent vid beräkning av nyckeltal.

EK/aktie
Definition: Koncernens egna kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut.
Motiv för användning: Det bokförda värdet av det egna kapitalet i förhållande till antalet utestående aktier ger en bild av hur mycket kapital per aktie som är hänförlig till aktieägarna.

Aktiekurs
Definition: Sista betalkurs på First North Premier Growth Market för Infrea-aktien vid periodens slut.

Resultat per aktie
Definition: Resultat under perioden hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Full utspädning
Definition: Antal aktier ökat med utestående teckningsoptioner (200 000 st), förutsatt att utestående optioner tecknas (teckningskursen är 32 kr).

Övrigt

Antal medarbetare
Definition: Antal medarbetare vid periodens slut.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.