Finansiella definitioner

Beskrivning av finansiella nyckeltal som inte återfinns i IFRS regelverket men som Infrea använder i sin finansiella rapportering.

EBITDA

Avser rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar.

EBITDA marginal

EBITDA i procent av rörelsens intäkter

EBITA

Avser rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar

EBITA marginal

EBITA i procent av rörelsens intäkter

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter

Soliditet

Avser andel eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Skuldsättningsgrad

Avser andel räntebärande skulder i förhållande till eget kapital

Genomsnittligt antal aktier

Genomsnittligt antal aktier under perioden

EK/aktie

Avser koncernens egna kapital hänförligt till moderbolaget aktieägare vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut

Aktiekurs

Sista betalkurs på First North för Infrea aktien vid periodens slut

Resultat per aktie

Resultat under perioden dividerat med genomsnittligt antal aktier

Full utspädning

Antal aktier ökat med utestående teckningsoptioner (200 000 st), förutsatt att utestående optioner tecknas (teckningskursen är 32 kr)

Avkastning på eget kapital (ROE)

Nettoresultatet enligt resultaträkningen i procent av genomsnittligt eget kapital

Genomsnittligt eget kapital

Genomsnittet av in- och utgående balans

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.