Bolagsstämmor

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat,  beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna. 

Årsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan kallelse även ske till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens industri. Aktieägare som vill få ärende behandlat på stämman ska begära detta hos styrelsen. Sådan begäran ska ske skriftligen och vara styrelsen tillhanda minst 7 veckor före stämman.  

Årsstämma den 15 maj 2024

Infrea höll årsstämma onsdagen den 15 maj 2024 klockan 15.00 på Sergelkonferensen, Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Bilaga ärende 16 - Villkor för teckningsoptioner för anställda 2024/2027

Valberedningens motiverade yttrande

Ersättningsrapport 2023

Bilaga ärende 17 - Villkor för teckningsoptioner för styrelseledamöter 2024/2026

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § ABL till årsstämman 2023

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

Årsredovisning 2023

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.