Bolagsstämmor

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat,  beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna. 

Årsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan kallelse även ske till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens industri. Aktieägare som vill få ärende behandlat på stämman ska begära detta hos styrelsen. Sådan begäran ska ske skriftligen och vara styrelsen tillhanda minst 7 veckor före stämman.  

Årsstämma för räkenskapsåret 2019 kommer att hållas den 14 maj 2020 i Stockholm.

Extra bolagsstämma den 16 oktober 2019

Aktieägarna i Infrea kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 16 oktober 2019 klockan 15.00 på Victory Hotel, Lilla Nygatan 4 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Bolagsordning

Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag

Styrelsens förslag till efterutdelning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.