Bolagsstämmor

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat,  beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna. 

Årsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan kallelse även ske till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens industri. Aktieägare som vill få ärende behandlat på stämman ska begära detta hos styrelsen. Sådan begäran ska ske skriftligen och vara styrelsen tillhanda minst 7 veckor före stämman.  

Årsstämma för räkenskapsåret 2019 kommer att hållas den 14 maj 2020 i Stockholm.

Årsstämma den 16 maj 2019

Årsstämma i Infrea ägde rum torsdagen den 16 maj 2019 i Stockholm, kl 15.00 på Victory Hotel, Lilla Nygatan 4 i Stockholm. 

Bolagets årsredovisning för år 2018 beräknas finnas tillgänglig på bolagets hemsida och kan beställas från bolaget från och med vecka 17.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Dagordning och förslag till beslut

Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag till årsstämman 2019

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.