Bolagsstämmor

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat,  beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna. 

Årsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan kallelse även ske till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens industri.

Årsstämma 17 maj 2018

Årsstämman ägde rum torsdagen den 17 maj 2018 klockan 15.00 på Scandic Hotel Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.