Bolagsstämmor

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat,  beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna. 

Årsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan kallelse även ske till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens industri. Aktieägare som vill få ärende behandlat på stämman ska begära detta hos styrelsen. Sådan begäran ska ske skriftligen och vara styrelsen tillhanda minst 7 veckor före stämman.  

Årsstämma den 11 maj 2023

Protokoll från årsstämma

Kommuniké från årssstämma

Kallelse till årsstämma

Bilaga ärende 16 - villkor för teckningsoptioner

Infrea fullmaktsformulär

Valberedningens motiverade yttrande

Ersättningsrapport

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans
riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Årsredovisning 2022

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551)

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.