Bolagsstämmor

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat,  beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna. 

Årsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan kallelse även ske till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens industri. Aktieägare som vill få ärende behandlat på stämman ska begära detta hos styrelsen. Sådan begäran ska ske skriftligen och vara styrelsen tillhanda minst 7 veckor före stämman.  

Extra bolagsstämma den 13 mars 2024

Aktieägarna i Infrea kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 mars 2024 klockan 15.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 14.30.

Kallelse till extra bolagsstämma

Revisorns yttrande enligt 13 kap.6 § aktiebolagslagen

Styrelseredogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.