Styrelsens arbete

Styrelsens ansvar och arbete

Infreas styrelse och styrelseordförande utses av bolagsstämman. Styrelsens huvudsakliga uppgift är att förvalta koncernens verksamhet så att ägarnas intresse av långsiktigt lönsam tillväxt och hållbart värdeskapande tillgodoses på bästa möjliga sätt. Styrelsen fastställer Infreas strategi och målsättning, utfärdar styrdokument, säkerställer en effektiv utvärdering av verksamheten och kontrollerar bolagets utveckling och finansiella situation. Styrelsen har sedan årsstämman 2023 bestått av sex ledamöter. Under räkenskapsåret 2023 avhöll styrelsen 18 protokollförda sammanträden. Vd och CFO har under året deltagit på styrelsemöten för att redogöra för frågor inom sina respektive områden. Styrelsen ansvarar vidare för större förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar och tillsättning av vd. Styrelsen fastställer också affärsplan och årsbokslut samt övervakar vd:s arbete. Styrelsen har inrättat tre utskott som ett led i att effektivisera och fördjupa arbetet i vissa frågor – ett ersättningsutskott, ett revisionsutskott samt ett investeringsutskott. Utskottens arbete samt bestämmanderätt regleras av styrelsen fastställda utskottsinstruktionerna, vilka granskas och antas årligen. Infreas utskott har endast en beredande roll. Frågor som tas upp på utskottens möten protokolleras och rapporteras på nästkommande styrelsemöte där förekommande beslut fattas.

Styrelsen har utvärderat sitt arbete under 2023 genom en styrelseenkät som hela styrelsen deltagit i och diskuterat. Ordförande har informerat valberedningen om styrelsens utvärdering och slutsatser.

Bolagets revisor har deltagit på ett styrelsemöte i samband med bokslutssammanträdet då styrelsens också träffade revisorn utan att vd eller annan person från bolaget närvarade.

Styrelsen

Utöver det som gäller enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen och svensk kod för bolagsstyrning regleras styrelsens arbete av dess arbetsordning och vd:s instruktioner, vilken bland annat stadgar att styrelsen bland annat ska godkänna:

  • Bolagets affärsplan inklusive budgetar
  • Befattningsinstruktion/er för verkställande direktör, affärsområdeschef/er och dotterbolags-vd/ar.
  • Attestinstruktioner och tillhörande transaktioner
  • Upptagande av lån eller annan kredit. Med upptagande av lån eller annan kredit avses här inte sedvanliga leverantörskrediter och/eller förskott från kunder.
  • Ställande av större säkerhet för Bolagets eller annans åtagande.
  • Förvärv, överlåtelser av andelar i andra företag eller andra förändringar i strukturen av de juridiska enheterna
  • Bildande eller nedläggning av dotterföretag.

Styrelseordförandes ansvar

Tomas Bergström är styrelsens ordförande. Styrelseordföranden leder och styr styrelsens arbete och ska se till att det bedrivs effektivt. Styrelseordföranden ansvarar för att aktiebolagslagen, koden, styrelsens arbetsordning samt andra tillämpliga lagar och förordningar efterlevs. I dialog med vd följer ordförande verksamhetens utveckling och tillser att styrelsen erhåller information och beslutsunderlag samt för att styrelsens beslut genomförs. Styrelsens ordförande ansvarar för att utvärdering av styrelsens arbete genomförs och för dialogen med ägare.

Internrevision

I dagsläget är styrelsens bedömning att bolagets storlek och komplexitet ej motiverar en särskild internrevisionsenhet, utan ekonomifunktionen sköter löpande kontroll och driver förbättringsprojekt inom ekonomisk styrning och kontroll. Internt genomförs granskning av uppdragsverksamheten, uppföljning av utfall och eventuellt behov av förändrade rutiner.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.