Styrelsens arbete

Infreas styrelse och styrelseordförande utses av bolagsstämman. Styrelsen fastställer Infreas strategi och målsättning, utfärdar styrdokument, säkerställer en effektiv utvärdering av verksamheten och kontrollerar bolagets utveckling och finansiella situation. Styrelsen har under verksamhetsåret 2019 bestått av fyra ledamöter vilka.

Styrelsen deltar regelbundet tillsammans med VD och CFO på styrelsemöten för att redogöra för frågor inom sina respektive områden. Styrelsen ansvarar vidare för större förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar och tillsättning av VD. Styrelsen fastställer också affärsplan och årsbokslut samt övervakar VDs arbete. Styrelsens ordförande väljs vid årsstämman. Styrelsen utgör i sin helhet revisons- respektive ersättningsutskott.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen har inte fördelat några särskilda ansvarsområden mellan ledamöterna. Utöver den ansvarsfördelning som allmänt gäller enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning regleras styrelsens arbete av dess arbetsordning och VD-instruktioner, vilken bland annat stadgar att styrelsen ska godkänna:

 • Bolagets affärsplan.
 • Bolagets resultat- och balansbudget.
 • Tillsättande och avsättande av verkställande direktör/er.
 • Tillsättande och avsättande av affärsområdeschef/er eller dotterbolags-VD/ar.
 • Befattningsinstruktion/er för verkställande direktör/er, affärsområdeschef/er och dotterbolags-VD/ar.
 • Väsentlig ändring av Bolagets organisation. Med väsentlig ändring av Bolagets organisation avses här ändring i form av tillägg eller borttagande av huvudsaklig del i organisationen enligt vid var tidpunkt gällande affärsplan.
 • Ändring av Bolagets verksamhetsinriktning. Med ändring av Bolagets verksamhetsinriktning avses här aktiviteter som inte kan anses ligga inom ramen för Bolagets verksamhet enligt vid var tidpunkt gällande affärsplan.
 • Väsentlig ändring av geografisk placering av Bolagets verksamhet. Med väsentlig ändring av geografisk placering avses här ändring av geografisk placering av Bolagets huvudkontor eller annat driftsställe omfattande mer än tio (10) procent av totalt antal anställda i Koncernen.
 • Större investering i materiella anläggningstillgångar. Med större investering avses här investering till ett sammanlagt investeringsbelopp överstigande fyra (4) procent av Bolagets balansomslutning enligt senast fastställda balansräkning.
 • Upptagande av lån eller annan kredit. Med upptagande av lån eller annan kredit avses här inte sedvanliga leverantörskrediter och/eller förskott från kunder.
 • Ställande av större säkerhet för Bolagets eller annans åtagande. Med större säkerhet avses här att säkerheten överstiger fem (5) procent av Bolagets egna kapital enligt senast fastställda balansräkning.
 • Överlåtelse av fastighet, rörelse eller rörelsegren.
 • Bildande eller nedläggning av dotterföretag. Med dotterföretag avses här företag klassificerat som dotterföretag enligt Årsredovisningslagen.
 • Förvärv eller överlåtelser av andelar i andra företag.
 • Ingående eller förändring av väsentligt avtal med tredje man. Med väsentligt avtal avses här avtal som är av sådan art att det i väsentlig mån påverkar Bolagets verksamhet.
 • Ingående av avtal eller förändring av avtal med aktieägare. Med aktieägare avses här aktieägare enligt Bolagets aktiebok vid var tidpunkt.
 • Ingående av avtal eller förändring av avtal med VD, tredje man som VD har väsentlig intressegemenskap med eller tredje man som VD äger rätt att, själv eller i förening med andra, företräda. Föregående mening äger ej tillämpning i fråga om avtal inom koncern där Bolaget ingår.
 • Utöver konstituerande sammanträde hålls minst 4 ordinarie sammanträden per år.

Styrelseordförande utgör länken mellan Infreas VD och övriga ledamöter. Ordförande har till uppgift att leda styrelsens arbete och sörja för att styrelsen följer uppsatta lagar, regler och rekommendationer. Utvärderingen av styrelsen sker fortlöpande dels avseende den totala sammansättningen dels avseende enskilda ledamöter. Utvärderingen sker dels i form av en styrelseenkät som hela styrelsen har tagit del av och diskuterat. Ordförande har informerat valberedningen om styrelsens utvärdering och slutsatser. Vid samma tillfälle skedde även styrelsens utvärdering av VD och bolagets ledning utan deras närvaro. Bolagets revisor har deltagit på ett styrelsemöte i samband med bokslutssammanträdet.

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.