Styrelsens arbete

Styrelsens ansvar och arbete
Infreas styrelse och styrelseordförande utses av bolagsstämman. Styrelsen fastställer Infreas strategi och målsättning, utfärdar styrdokument, säkerställer en effektiv utvärdering av verksamheten och kontrollerar bolagets utveckling och finansiella situation. Styrelsen har sedan årsstämman 2021 bestått av sex ledamöter vilka presentas närmare i tabellen om styrelsens sammansättning nedan. Under räkenskapsåret 2021 avhöll styrelsen 28 protokollförda sammanträden. Vd och CFO har under året regelbundet deltagit på styrelsemöten för att redogöra för frågor inom sina respektive områden. Styrelsen ansvarar vidare för större förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar och tillsättning av vd. Styrelsen fastställer också affärsplan och årsbokslut samt övervakar vd:s arbete. Styrelsen har inrättat tre utskott som ett led i att effektivisera och fördjupa arbetet i vissa frågor – ett ersättningsutskott, ett revisionsutskott samt ett investeringsutskott. Utskottens arbete samt bestämmanderätt regleras av de årligen fastställda utskottsinstruktionerna, vilka granskas och antas årligen. Infreas utskott har endast en beredande roll. Frågor som tas upp på utskottens möten protokolleras och rapporteras på nästkommande styrelsemöte där förekommande beslut fattas.

Styrelsens utvärdering av sitt arbete har under 2021 genomförts i form av en styrelseenkät som hela styrelsen deltagit i och diskuterat. Ordförande har informerat valberedningen om styrelsens utvärdering och slutsatser. Vid samma tillfälle skedde även styrelsens utvärdering av vd och bolagets ledning utan deras närvaro.

Bolagets revisor har deltagit på ett styrelsemöte i samband med bokslutssammanträdet då styrelsens också träffade revisorerna utan att vd eller annan person från bolaget närvarade. 

Styrelsens arbetsordning
Styrelsen har inte formaliserat några ansvarsområden mellan varandra utöver de instiftade utskotten, Ersättnings-, Revisons- samt Investeringsutskottet. Utöver den ansvarsfördelning som allmänt gäller enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning regleras styrelsens arbete av dess arbetsordning och vd instruktioner, vilken bland annat stadgar att styrelsen ska godkänna:

  • Bolagets affärsplan inklusive budgetar.
  • Befattningsinstruktion/er för verkställande direktör/er, affärsområdeschef/er och dotterbolags-Vd/ar.
  • Attestinstruktioner och tillhörande transaktioner.
  • Tillsättande och avsättande av verkställande direktör/er.
  • Upptagande av lån eller annan kredit. Med upptagande av lån eller annan kredit avses här inte sedvanliga leverantörskrediter och/eller förskott från kunder.
  • Ställande av större säkerhet för Bolagets eller annans åtagande.
  • Förvärv, överlåtelser av andelar i andra företag eller andra förändringar i strukturen av de juridiska enheterna.
  • Bildande eller nedläggning av dotterföretag. Med dotterföretag avses här företag klassificerat som dotterföretag enligt Årsredovisningslagen.

Styrelseordförandes ansvar
Tomas Bergström valdes av årsstämman till styrelsens ordförande. Styrelseordföranden leder och styr styrelsens arbete och ska se till att det bedrivs effektivt. Styrelseordföranden ansvarar för att aktiebolagslagen, koden, styrelsens arbetsordning samt andra tillämpliga lagar och förordningar efterlevs. I dialog med vd följer ordförande verksamhetens utveckling tillser att styrelsen erhåller information och beslutsunderlag samt för att styrelsens beslut genomförs. Styrelsens ordförande ansvarar för att utvärdering av styrelsens arbete genomförs och för dialogen med ägare.

Internrevision
I dagsläget är styrelsens bedömning att verksamhetens storlek och komplexitet ej motiverar en särskild internrevisionsenhet.
Ekonomifunktionen på koncernnivå sköter löpande kontroll och driver förbättringsprojekt inom ekonomisk styrning och kontroll. Internt genomförs granskning av uppdragsverksamheten, uppföljning av utfall och eventuellt behov av förändrade rutiner.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.