Pressmeddelanden

Rättelse: Delårsrapport Q4 2018

Bokslutskommuniké 2018
(Rättelse - Felaktig rubriksättning, helår 2018 är korrekt rubrik nedan)

Summering

Q4 2018

 • Koncernens omsättning uppgick till 224,6 Mkr (jmf siffror saknas då koncernen bildades 2017-12-31)
 • EBITDA för koncernen uppgick till 23,9 Mkr (-)
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 22,9 Mkr (-)
 • Resultat per aktie 0,53 kr (3,05)
 • Affärsområden:
  • Inom Vatten & Avlopp har ny VD rekryterats för att fortsätta att växla upp affärsområdets lönsamhet och höja effektiviteten i verksamheten
  • Mark & Anläggning avslutade året med hög beläggning
  • Affärsområdet Brandskydd har en fortsatt god tillväxt och starkt orderläge

Helår 2018

 • Infreas aktie noterades på Nasdaq First North 20 april 2018
 • Koncernens omsättning uppgick till 696,8 Mkr (-)
 • EBITDA för koncernen uppgick till 57,3 Mkr (-)
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 31,9 Mkr (-)
 • Resultat per aktie 0,06 kr (3,05)
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 (0 kr)

Koncernens resultatöversikt kvartalsvis

2018

Q1

 Q2*)

Q3

Q4

Omsättning, Mkr

109,2

197,6

165,5

224,6

EBITDA marginal, %

-1,8%

10,1%

9,3%

10,7%

Rörelsemarginal, %

-7,6%

4,1%

5,5%

10,2%

Vinst per aktie, kr

-0,69

-0,13

0,30

0,53

*) Omklassificering till eget kapital har skett av transaktionskostnader om 2,3 Mkr relaterade till emissionen som i tidigare redovisats i resultaträkningen

Väsentliga händelser efter årets utgång

 • Strategisk översyn av Infreas innehav i affärsområdet Brandskydd
 • BST Brandskyddsteamet AB förvärvar Swe Sprinkler AB

Infrea i mål med sitt första år som noterat bolag - ett lyckat år!

För Infrea var 2018 ett händelserikt år. Dels genomförde vi vår börsnotering den 20 april 2018. Dels landade vi ett strategiskt viktigt förvärv i Tälje Mark. Samtidigt har vi aktivt jobbat med våra innehav. Framförallt tänker jag på Cleanpipe-gruppen där vi rekryterat en ny VD för att fortsätta att växla upp gruppens lönsamhet. Detta ligger i linje med att Infrea fokuserar på effektivitet och kostnadsbesparingar som en förlängning av det arbete som inleddes under kvartal två. Det är ett långsiktigt arbete som kräver fokus och uthållighet.

Under hösten lade vi om redovisningsprincipen från K3 till IFRS för att bli jämförbara med övriga börsbolag. Vi skapar genom detta även förutsättningar för ett eventuellt framtida listbyte till i första hand Nasdaq Premier men där efter Main Market.

Året var sammantaget hektiskt men samtidigt roligt eftersom vi var och är i en etableringsfas. Infrea har stor potential att fortsätta växa inom sina affärsområden, framför allt i Storstockholm, Mälardalen och på Västkusten.

Starkt fjärde kvartal och Infrea gör sig redo för att ta sig an 2019 med full fart

Infrea avslutade året med sitt starkaste kvartal och levererade ett EBITDA resultat för fjärde kvartalet om 24 Mkr. Om vi därtill lägger förvärvet av Tälje Mark - som vi tillträdde vid årsskiftet - ser jag positivt på 2019 och vår fortsatta tillväxt. Detta trots att vi alla kan ta del av mediernas rapporter om svängningar på marknaden, framförallt inom bostadssektorn. Infrea har väldigt liten exponering mot bostadssektorn och framförallt mot nyproduktion. Därmed verkar marknadsutsikten vara fortsatt stabil för Infrea även under kommande år.

Infreas medarbetare är engagerade

Med äkta engagemang och långsiktigt arbete skapar vi välmående verksamheter som ger avkastning till ägarna. Våra branscher växer och lika så våra bolag, vi växte med 8 procent jmf proforma 2017. Detta ger oss bra förutsättningar och en stabil plattform. Under 2019 kommer vi att fokusera på vår förvärvade tillväxt. Jag har ögat på många intressanta investeringsobjekt och skulle inte vara förvånad om vi lyckas landa ett par bra affärer under året.

Tony Andersson, VD

Denna information är sådan information som Infrea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2019 kl 08.30 CET.

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida infrea.se.

Fullständig rapport bifogas till detta pressmeddelande.

2019-02-20

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tony Andersson, VD, tel 08-401 01 81, tony.andersson@infrea.se
Lars Solin, CFO, tel 08-401 01 82, lars.solin@infrea.se

Om Infrea AB (publ)

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning, Vatten & Avlopp samt Brandskydd. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla onoterade bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, tel +46 (0)8 503 01 550, e-post CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. infrea.se

12 april, 2019
Regulatorisk

Den strategiska översyn som Infrea gjort avseende koncernens innehav i BST Brandskyddsteamet koncernen (BST) har utmynnat i att hela Infreas innehav säljs till IK Small Cap II-fonden, vars rådgivare är IK Investment Partners (IK). Försäljningen görs till ett totalt Enterprise Value om knappt 500 Mkr avseende hela koncernen vilket innebär att Infrea erhåller i likvida medel efter lösen av befintliga förvärvslån och transaktionskostnader knappt 180 Mkr. Försäljningen sker genom holdingbolaget BST Norden Holding AB som Infrea äger till 52 procent. Affären beräknas slutföras under maj månad 2019.

10 april, 2019
Regulatorisk

Infrea publicerar idag sin årsredovisning för räkenskapsåret 2018 på sin hemsida. Den bifogas även till detta pressmeddelande.

8 april, 2019
Regulatorisk

Aktieägarna i Infrea AB (publ) ("Infrea") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 klockan 15.00 på Victory Hotel, Lilla Nygatan 4 i Stockholm.

20 februari, 2019
Regulatorisk

Bokslutskommuniké 2018
(Rättelse - Felaktig rubriksättning, helår 2018 är korrekt rubrik nedan)

Summering

Q4 2018

 • Koncernens omsättning uppgick till 224,6 Mkr (jmf siffror saknas då koncernen bildades 2017-12-31)
 • EBITDA för koncernen uppgick till 23,9 Mkr (-)
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 22,9 Mkr (-)
 • Resultat per aktie 0,53 kr (3,05)
 • Affärsområden:
  • Inom Vatten & Avlopp har ny VD rekryterats för att fortsätta att växla upp affärsområdets lönsamhet och höja effektiviteten i verksamheten
  • Mark & Anläggning avslutade året med hög beläggning
  • Affärsområdet Brandskydd har en fortsatt god tillväxt och starkt orderläge

Helår 2018

 • Infreas aktie noterades på Nasdaq First North 20 april 2018
 • Koncernens omsättning uppgick till 696,8 Mkr (-)
 • EBITDA för koncernen uppgick till 57,3 Mkr (-)
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 31,9 Mkr (-)
 • Resultat per aktie 0,06 kr (3,05)
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 (0 kr)
20 februari, 2019
Regulatorisk

Bokslutskommuniké 2018

Summering

Q4 2018

 • Koncernens omsättning uppgick till 224,6 Mkr (jmf siffror saknas då koncernen bildades 2017-12-31)
 • EBITDA för koncernen uppgick till 23,9 Mkr (-)
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 22,9 Mkr (-)
 • Resultat per aktie 0,53 kr (3,05)
 • Affärsområden:
  • Inom Vatten & Avlopp har ny VD rekryterats för att fortsätta att växla upp affärsområdets lönsamhet och höja effektiviteten i verksamheten
  • Mark & Anläggning avslutade året med hög beläggning
  • Affärsområdet Brandskydd har en fortsatt god tillväxt och starkt orderläge

Q4 2018

 • Infreas aktie noterades på Nasdaq First North 20 april 2018
 • Koncernens omsättning uppgick till 696,8 Mkr (-)
 • EBITDA för koncernen uppgick till 57,3 Mkr (-)
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 31,9 Mkr (-)
 • Resultat per aktie 0,06 kr (3,05)
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 (0 kr)
4 februari, 2019
Regulatorisk

Swe Sprinkler AB arbetar rikstäckande och passar väl in i Infreas strategi. Förvärvet kommer att ske genom Infreas dotterbolag BST Brandsskyddsteamet AB.

30 januari, 2019
Regulatorisk

Infrea gör en strategisk översyn av affärsområdet Brandskydd för att utvärdera de marknadsmässiga förutsättningarna att förändra vårt ägande

24 januari, 2019
Regulatorisk

Infrea inleder arbetet med att rekrytera ny VD för Asfaltsgruppen då nuvarande VD Carl-Johan Jürss avgår.

21 december, 2018
Regulatorisk

Som meddelats 2018-10-23 har Infrea förvärvat 70 procent av Tälje Mark AB. Bolagets tidigare ägare kommer att fortsätta att äga 30 procent samt vara operativa i driften av Tälje Mark. Infrea har idag tillträtt dessa 70 procent av aktierna i Tälje Mark

26 november, 2018
Regulatorisk

INFREA har valt att byta redovisningsprincip från K3 till IFRS, i samband med detta förstärks bolagets redovisningskapacitet genom tillsättandet av Henrietta Forsberg som koncernredovisningschef.

1
2
3
4

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.