Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Valberedningens förslag till om- och nyval av styrelseledamöter i Infrea AB samt omedelbart och tillfälligt val av ny ordförande

Valberedningen för Infrea AB lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 11 maj 2021 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter samt ordförande.

Som tidigare kommunicerats har nuvarande ordförande Urban Sturk valt att i samband med Infreas årsstämma 2021 inte ställa upp för omval. Efter sedvanlig beredning har valberedningen beslutat att föreslå årsstämman (i) att omval sker av styrelseledamöterna Erik Lindeblad, Pontus Lindwall, Elsa Widding och Helene Willberg, (ii) att nyval sker av styrelseledamot Sören Bergström och (iii) att till ny ordförande väljs Tomas Bergström, för närvarande styrelseledamot i Infrea.

Sören Bergström har 30 års bakgrund inom JM koncernen, på olika ledande befattningar, varav 18 år som medlem i koncernledningen. Tidigare styrelseordförande JM Entreprenad, Timblads Måleri, Solna Måleri, Lindkvist Rör och JM Stombyggnad. Dessutom tidigare styrelseledamot i Sveriges Byggindustrier, JM Soumi OY, JM Danmark AS, JM Construction SA Belgien, Projektgaranti, Borätt Seniorgården och JM@home.

Mot bakgrund av valberedningens förslag att på årsstämman välja Tomas Bergström till ny ordförande har Urban Sturk idag begärt eget utträde varefter styrelsen har sammanträtt och inom sig utsett Tomas Bergström till ny ordförande intill den ordinarie bolagsstämman den 11 maj. Urban Sturk säger:

- Infrea växer stadigt och har utvecklats fint enligt de planer vi lagt. Jag stödjer som långsiktig ägare till fullo valet av Tomas som min efterträdare och eftersom bolagets tre största ägare därmed avser rösta för detta på stämman har jag ansett det klokt och lämpligt att redan nu lämna styrelsen.

Urban Sturk har varit styrelseordförande i Infrea sedan 2011 och är en av bolagets medgrundare.

Tomas Bergström, valberedningens föreslagna styrelseordförande för Infrea säger:

- Infrea är ett attraktivt hem för många generationsväxlande entreprenörer. Bolagen i koncernen, nutida och framtida, har goda förutsättningar för tillväxt och värdeskapande när hundratals miljarder ska investeras i den svenska infrastrukturen under många år framöver. Jag ser framemot att leda styrelsens arbete och tillsammans med övriga fortsätta utveckla Infrea samtidigt som jag vill tacka för Urban för hans insatser för bolaget.

Stockholm 2021-03-15

For mer information:

Mats Svensson, valberedningen, +46 (0)70 735 04 69
Tomas Bergström, ordförande, +46 (0)70 317 80 92
Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Denna information är sådan information som Infrea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lamnades, genom ovanstående kontaktpersons forsorg, for offentliggörande den 15 mars 2021 kl. 10:45 CET.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Erik Penser Bank AB,
tel +46 (0)8 463 80 00, e-post, [email protected] är bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.