Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Styrelsen i Infrea föreslår en efterutdelning

Infreas styrelse har mot bakgrund av att försäljningen av BST Brandskyddsteamet nu avslutats beslutat att föreslå en extra bolagsstämma att dela ut 60 öre/aktie i sk efterutdelning. Den extra bolagstämman planeras att hållas under tredje kvartalet 2019.

Styrelsens ordförande Urban Sturk säger i en kommentar "Försäljningen av BST ger oss ännu bättre möjligheter att fortsätta utveckla vår affärsidé inom infrastruktur genom att förvärva intressanta bolag. Dessutom kan vi nu aktivera vår utdelningspolicy och därmed nå vår målsättning att ge våra ägare en direktavkastning på sin investering i Infrea."

Vidare gör styrelsen ett förtydligande av den beslutade utdelningspolicyn:

Infreas utdelningspolicy innebär att cirka 30 procent av koncernens resultat efter skatt som är hänförligt till moderbolagets aktieägare ska delas ut till Infreas aktieägare. Vid fastställande av utdelning ska hänsyn tas till framtida förvärvs-, investerings- och utvecklingsmöjligheter för koncernen tillsammans med en bedömning av finansiell ställning och andra för koncernen enligt styrelsens väsentliga faktorer.

Infrea som koncern bildades vid årsskiftet 2017/18 samt noterades vid Nasdaq First North 20 april 2018. Hittills har ingen utdelning lämnats.

Stockholm 2019-05-21

För mer information:

Tony Andersson, VD Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Denna information ar sådan information som Infrea AB ar skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2019 kl. 11:15 CEST.

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla onoterade bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie ar noterad pa Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, tel +46 (0)8 503 015 50, e-post [email protected], är bolagets Certified Adviser. infrea.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.