Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Kvartalsrapport första kvartalet 2019

Första kvartalet 2019

 • Koncernens omsättning för kvarvarande verksamheter uppgick till 80,3 Mkr (47,9) (affärsområdet Brandskydd redovisas som avvecklad verksamhet i första kvartalet)
 • EBITDA för koncernen uppgick till -5,3 Mkr (-9,8)
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -13,0 Mkr (-15,1)
 • Resultat från avvecklad verksamhet, före skatt 12,2 Mkr (6,6)
 • Resultat per aktie -0,32 kr (-0,68)
 • Affärsområden:
  • Mark & Anläggning har haft en relativt god marknad under ett klimatmässigt svagt kvartal
  • Vatten & Avlopp har ökad omsättning och förbättrat resultat genom verksamhetsförbättringar
  • Strategisk översyn av innehavet i affärsområde Brandskydd

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Infrea har sålt affärsområdet Brandskydd och beräknas frånträda innehavet i slutet av maj 2019
 • Styrelsen har antagit en utdelningspolicy som anger att cirka 30 procent av Infreas resultat efter skatt ska delas ut

Resultatutveckling i sammandrag

Belopp i Mkr 2019
jan-mars
2018 
jan-mars
förändr. 2018/2019
rull 12 mån
2018 
jan-dec
Om IFRS16 ej
tillämpats
2019
jan-mars
Nettoomsättning 79,6 46,5 33,1 427,0 393,9 79,6
Rörelseresultat -13,0 -15,1 2,1 -7,0 -8,90 -13,2
Rörelsemarginal, %  -16,3 -31,5   -1,6 -2,3 -16,6
EBITDA -5,3 -9,8 4,5 15,9 11,5 -8,8
EBITDA marginal, % -6,7 -20,4   3,7 2,9 -11,1
Periodens resultat,
kvarvarande verksamheter
-11,8 -14,0 2,2 -9,0 -11,0 -11,7
Resultat per aktie,
före och efter utspädning
-0,32 -0,68 0,36 0,40 0,06 -0,31


Om Infrea

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning, Vatten & Avlopp samt Brandskydd. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla onoterade bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, tel +46 (0)8 503 01 550, e-post [email protected], är bolagets Certified Adviser. infrea.se

VD Kommentar

Bästa aktieägare, för oss och branschen i stort är denna period oftast årets svagaste kvartal. Trots detta levererar vi ett bättre kvartal än motsvarande i fjol. Vårt positiva resultat ger oss extra kraft och energi att växa. Vi känner stabilitet och framtidstro.

Vatten & Avlopps utveckling går framåt
Verksamheten inom affärsområdet Vatten & Avlopp går från klarhet till klarhet och det gläder mig. I höstas tillsattes en ny ledning och nu börjar vi se resultatet av deras arbete. Bolaget fortsätter att ta hem nya affärer, har anammat ny strategi vilket avspeglas i förbättrade resultat redan under första kvartalet. Vi följer deras fortsatta utveckling och tror att de åtgärder vi initierade förra året med effektivisering av verksamheten och kostnadskontroll kommer fortsätta att ge positiv effekt de kommande kvartalen.

Mark & Anläggning tidigarelägger asfaltsproduktion
Vi ser en kraftig omsättningsökning inom affärsområdet Mark & Anläggning i förhållande till motsvarande period föregående år. Dels bidrar förvärvet av Tälje Mark till ökningen, men även den befintliga Asfaltsgruppen ökar sin omsättning genom att tidigarelägga öppningen av asfaltverket och asfaltsproduktionen med ett par veckor jämfört med motsvarande period föregående år. Den ökade omsättningen möts dock av ökade kostnader under första kvartalet relaterade till uppstart av verket. Motsvarande kostnader redovisades först under andra kvartalet 2018 då man startade asfaltsproduktionen senare. Denna effekt bör således synas i resultatutvecklingen under kvartal två och generera en positiv resultateffekt de kommande kvartalen.

Försäljning av BST-koncernen (affärsområdet Brandskydd)
Den 12 april 2019 beslöt Infrea att avyttra affärsområdet Brandskydd till IK Small Cap II. BST har varit ett framgångsrikt innehav för oss och har sedan förvärvet år 2016 vuxit organiskt med över 50%. Vi ser att IK Small Cap II har goda förutsättningar för att fortsätta utveckla BST-koncernen vidare. Vi önskar dem all lycka till på sin fortsatta resa.

Försäljningen av BST ger oss förstärkt kapacitet att fortsätta utveckla affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp i enlighet med koncernens långsiktiga tillväxtmål.

Lokalisera ytterligare förvärv
Infrea-koncernens framgång ligger i våra bolags utveckling och vi väljer dem med omsorg och noggrannhet utifrån vår strategi. Vi ser potential i att växa geografiskt då vi idag främst är representerade i storstadsregionerna och vill öka vår lokala närvaro genom förvärv av lämpliga bolag under de kommande åren. Vi i Infrea är själva erfarna entreprenörer och när vi letar efter onoterade bolag är det entreprenörskapet och drivkraften vi väljer att investera i.

Tony Andersson
VD

" Vi ser en kraftig omsättningsökning inom affärsområdet Mark & Anläggning i förhållande till motsvarande period föregående år."

Denna information är sådan information som Infrea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019 kl 08.30 CEST.

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida infrea.se. Fullständig rapport bifogas till detta pressmeddelande.

2019-05-16

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tony Andersson, VD, tel 08-401 01 81, [email protected]
Lars Solin, CFO, tel 08-401 01 82, [email protected]

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.