Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Kommuniké från Infreas årsstämma 2023

På Infreas årsstämma den 11 maj 2023 fattades följande beslut:

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Därtill beslutade årsstämman att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Årsstämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för 2022.

Till styrelseledamöter omvaldes Tomas Bergström, Charlotte Bergman, Sören Bergström, Erik Lindeblad, Pontus Lindwall och Helene Willberg. Tomas Bergström omvaldes till styrelsens ordförande. Stämman beslutade att arvoden ska utgå på årsbasis med 280 000 kronor till styrelsens ordförande och revisionsutskottets ordförande och 150 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget.

Till revisor omvaldes Grant Thornton Sweden AB för tiden fram till årsstämman 2024. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att genomföra återköp och överlåtelse av egna aktier enligt förslaget i kallelsen.

Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission om högst 4 018 776 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 20%, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare enligt förslaget i kallelsen.

Stämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2023/2026 för vissa anställda inom bolagets koncern, om högst 160 000 teckningsoptioner enligt förslaget i kallelsen.

Ytterligare information om årsstämman finns tillgänglig hos bolaget samt på hemsidan infrea.se.

För mer information:

Charlotte Bergman, tillförordnad VD och koncernchef Infrea, +46(0)8-401 01 80, [email protected]
Johan Garmstedt, CFO Infrea, +46 (0)8-401 01 80, [email protected] 

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. Inom Infrea står dotterbolagen i fokus med rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: infrea.se.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.