Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Kommuniké från Infreas årsstämma 2021

På Infreas årsstämma den 11 maj 2021 fattades följande beslut:

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Därtill beslutade årsstämman att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Årsstämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Tomas Bergström, Elsa Widding, Erik Lindeblad, Helene Willberg och Pontus Lindwall. Sören Bergström valdes in som ny ledamot. Tomas Bergström valdes till styrelsens ordförande.

Till revisor omvaldes Grant Thornton Sweden AB för tiden fram till årsstämman 2022. Grant Thornton har till huvudansvarig revisor utsett Mia Rutenius.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för tillsättande av valberedning och dess arbetsordning.

Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission om högst 1 750 000 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 10%, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Stämman beslutade att inrätta teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2021/2024 om högst 140 000 teckningsoptioner.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning enligt förslag.

Ytterligare information om årsstämman finns tillgänglig hos bolaget samt på hemsidan infrea.se.

Stockholm 2021-05-11

For mer information:

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81
Henrik Nordin, CFO Infrea, +46 (0)8-401 01 82

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Erik Penser Bank AB,
tel +46 (0)8 463 80 00, e-post [email protected], ar bolagets Certified Adviser. Mer information: infrea.se.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.