Pressmeddelanden

Kommuniké från Infreas årsstämma 2020

På Infreas årsstämma den 14 maj 2020 fattades följande beslut:

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2019 till 10 öre per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 8 maj 2020. Utbetalning beräknas ske den 22 maj 2020.

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Till styrelseledamöter omvaldes Urban Sturk, Elsa Widding, Erik Lindeblad, Tomas Bergström och Pontus Lindwall. Helene Willberg valdes in som ny ledamot. Urban Sturk omvaldes till styrelsens ordförande.

Till revisor omvaldes Grant Thornton Sweden AB för tiden fram till årsstämman 2021. Grant Thornton har till huvudansvarig revisor utsett Elizabeth Falk.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission om högst 1 750 000 aktier, motsvarande en utspädning om 10%, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Ytterligare information om årsstämman finns tillgänglig hos bolaget samt på hemsidan www.infrea.se.

Stockholm 2020-05-15

För mer information kontakta:
Tony Andersson, VD INFREA, 08-401 01 81
Henrik Nordin, CFO INFREA, 08-401 01 82

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla onoterade bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Erik Penser Bank AB, tel +46 (0)8 463 80 00, e-post [email protected], är bolagets Certified Adviser. infrea.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.