Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Kommuniké från Infreas årsstämma 2018

På Infreas årsstämma den 17 maj 2018 fattades följande beslut:

Resultatdisposition: Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för bolaget, att till förfogande stående medel skulle balanseras i ny räkning samt att således ingen vinstutdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2017.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören: Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelse, revisor och arvoden: Årsstämman beslutade att omvälja Urban Sturk som styrelseordförande och Daniel Johansson, Erik Lindeblad samt Pontus Lindwall som styrelseledamöter. Arvode till styrelsen beslutades utgå med totalt 500 000 kronor, varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av styrelsens ledamöter. Årsstämman beslutade vidare om omval av Grant Thornton Sweden AB med huvudansvarig revisor Jörgen Sandell. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt löpande räkning.

Vidare beslöt stämman om instruktioner till valberedningen och emission av 200 000 teckningsoptioner till bolagets VD. Stämman antog även ett justerat förslag om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission omfattande högst 1 500 000 aktier till lägst kurs 18 kronor per aktie med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Samtliga beslut fattades enhälligt. 

Stockholm 2018-05-17

För mer information:

Tony Andersson, VD INFREA, 08-401 01 81

Om INFREA:
Industrigruppen INFREA (publ) är noterade på Nasdaq First North. Med tjänster och produkter inom industriservice och infrastruktur drivs verksamheten inom affärsområdena är Mark och Anläggning, AVA (Avfall, vatten, avlopp) och Brandskydd. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla verksamheter med en sund grundaffär och tydlig förbättringspotential, växa geografiskt samt att fortsätta att utveckla ägda bolag genom långsiktigt engagemang och entreprenörskap. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, tel +46 8 50301550, är bolagets Certified Adviser.
infrea.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.