Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Infrea AB (publ) ("Infrea") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 februari 2020 klockan 10.00 på Victory Hotel, Lilla Nygatan 4 i Stockholm. Detta mot bakgrund av att aktieägare representerande mer än 10 procent av aktierna i bolaget har begärt en extra bolagsstämma för att behandla fråga om val av styrelseledamot.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 11 februari 2020, och

· anmäla sig skriftligen till bolaget senast tisdagen den 11 februari 2020 på adress Infrea AB; Skeppsbron 36; 111 30 Stockholm eller per e-post till [email protected]. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 11 februari 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida, infrea.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 16 734 610. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att, vid bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande;

2. Val av ordförande vid stämman;

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

4. Godkännande av dagordningen;

5. Val av en eller två justeringsmän att justera protokollet;

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;

8. Val av styrelseledamot;

9. Stämmans avslutande.Valberedningens förslag (ärende 2, 7 och 8)
Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB ("Byggmästaren") har föreslagit att styrelsen utökas med en ledamot, Tomas Bergström. Förslagsställaren är sedan årsskiftet 2019/20 ägare av 17,9 procent av aktierna i Infrea. Tomas Bergström har mer än 20 års erfarenhet av transaktioner, investeringar, strategisk affärsutveckling och operativa uppdrag i ledande ställning. Innan rollen på Byggmästaren har han bland annat varit Senior Vice President på OptiGroup och VD för Textilia samt delägare i Erneholm Haskel. Tomas Bergström är för närvarande VD i Byggmästaren och bl a ordförande i Fasticon AB och styrelseledamot i Team Olivia Group. Han äger inga aktier i Infrea och är oberoende från Infrea men beroende till större ägare.

Valberedningen tillstyrker förslaget från ägaren och föreslår följande vad gäller ärende 2, 7 och 8:

· Styrelsens ordförande Urban Sturk ska utses till ordförande vid stämman (ärende 2);

· Antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter (ärende 7);

· Nyval av Tomas Bergström som ledamot till nästa årsstämma. Ledamöterna Urban Sturk, Erik Lindeblad, Pontus Lindwall och Elsa Widding är valda intill nästa årsstämma (ärende 8).

_______________________

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Skeppsbron 36, Stockholm samt på bolagets webbplats, www.infrea.se, senast från och med den 3 februari 2020 och kommer att skickas till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
_________________________

Stockholm i januari 2020
Infrea AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Tony Andersson, VD +46 8 401 01 81

Lars Solin, CFO +46 8 401 01 82

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla onoterade bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market Premier och Erik Penser Bank AB, tel +46 (0)8 463 80 00, e-post [email protected], ar bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.