Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Infrea publicerar prospekt i samband med listbyte till Nasdaq Stockholm

Infrea AB ("Bolaget") meddelade den 23 juni 2021 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Bolagets ansökan om upptagande av Bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Infrea har med anledning av listbytet upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen och publicerats på Bolagets hemsida, www.infrea.se.

Offentliggörande av prospektet

För fullständig information avseende listbytet hänvisas till det prospekt som har upprättats av Bolaget (endast på svenska) och som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.infrea.se) och kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Om listbytet

Första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista är planerad till tisdagen den 29 juni 2021 och sista dagen för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market är planerad till måndagen den 28 juni 2021. Aktierna kommer fortsatt att handlas med kortnamnet (ticker) "INFREA" och oförändrad ISIN-kod (SE0010600106). Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med att Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktieägare i Infrea behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Rådgivare

Setterwalls Advokatbyrå har agerat legal rådgivare i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.

För mer information:

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juni 2021 kl. 17:30 CET.

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Erik Penser Bank AB,
tel +46 (0)8 463 80 00, e-post [email protected], ar bolagets Certified Adviser. Mer information: infrea.se.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.