Pressmeddelanden

Infrea presenterar delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Tredje kvartalet 2020

 • Koncernens nettoomsättning uppgår till 220,1 Mkr (127,1) vilket är en ökning med 73,2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Förvärvad tillväxt står för 68,7 procent av ökningen.
 • EBITA för koncernen uppgår till 13,7 Mkr (3,8) drivet av förvärvade bolag med 5,1 Mkr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 3 Mkr (0,0).
 • Periodens resultat uppgår till 9,3 Mkr (0,2).
 • Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter uppgår till 0,56 kr (-0,08).
 • Under kvartalet har det nya asfaltverket i Vagnhärad tagits i drift och förväntas bidra till koncernens tillväxt.
 • Under kvartalet tillträddes 100 procent av aktierna i Mikaels Grävtjänst i Stranderäng AB. Köpeskillingen uppgår till 11 Mkr med en möjlig tilläggsköpeskilling om 14 Mkr. Bolaget ingår i affärsområdet Mark & Anläggning från den 1 september och beräknas tillföra Infrea en årlig omsättning om ca 40 Mkr och förstärka rörelseresultatet med ca 4 Mkr.

1 januari - 30 september

 • Koncernens nettoomsättning uppgår till 612,0 Mkr (373,0) vilket är en ökning med 64,1 procent. Förvärvad tillväxt står för 62,2 procent av ökningen.
 • EBITA för koncernen uppgår till 12,6 Mkr (0,3), där de förvärvade bolagen bidrar med 5,6 Mkr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 30,4 Mkr (32,5).
 • Periodens resultat uppgår till 2,7 Mkr (2,0).
 • Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter uppgår till 0,23 kr (-0,02).

VD-ord: Vi växer jämfört med föregående år, vilket vi kan vara stolta över

Under tredje kvartalet växte vi omsättningsmässigt med 73 procent från 127,1 Mkr till 220,1 Mkr. Omsättningstillväxten är i huvudsak drivet av förvärv, men vi ser också en positiv organisk utveckling på asfaltssidan. Även lönsamheten har förbättrats och vi redovisar en EBITA om 13,7 Mkr (3,8) vilket är en för-bättring med 9,9 Mkr mot samma period föregående år. Av ökningen står förvärv för en stor del men jag skulle också vilja lyfta fram förbättringen vi haft under kvartalet och ackumulerat under året i affärsområdet Vatten & Avlopp som står för en lika stor del av kvartalets lönsamhetsförbättring.

Såhär långt har Infrea kunnat bedriva sin verksamhet utan större påverkan av Covid-19, men det är svårt att sia om hur det kommer utvecklas framöver. Vi ser att det finns en ökad prispress från aktörer på marknaden, där fler är med och konkurrerar om jobben. Infrea tillhandahåller specialisttjänster mot en bredd av olika kundsegment vilket gör att vi lokalt har flera starka ben att stå på. Våra bolag har starka positioner på sina lokala marknader och har klarat sig genom konjunkturnedgångar tidigare. Vi har dock inte sett slutet på pandemin ännu och vilka effekter den kommer ha på ekonomin, så vi följer och bevakar utvecklingen noga.

Under kvartalet har vi tillträtt vårt senaste förvärv - Mikaels Grävtjänst i Stranderäng. Vi ser en fin tillväxtmöjlighet med bolagets maskinpark och de möjligheter den ger oss i Västra Götalandsregionen. I Göteborg slog vi den 1 juli ihop verksamheten i Bramark med verksamheten i Mark & VA, som nu drivs med en gemensam ledning och får en större kapacitet. Detta var planerat redan vid förvärvet av Bramark. Det operativa bolaget där verksamheten fortsätter att drivas vidare heter nu Bramark & VA.

En riktigt regnig höstdag i september invigde vi så äntligen Asfaltsgruppens nya asfaltverk. Verket ligger strategiskt placerat utmed E4 i Vagnhärad. Det är ett viktigt tillskott för oss då vi nu också kan förse övriga bolag i koncernen med material och asfalt ur egen produktion. Det nya asfaltverket är en modern anläggning som helt drivs med fossilfria drivmedel. Investeringen uppgår till cirka 28 Mkr och kommer både ge Infrea som industrigrupp en ökad kon-kurrenskraft i Stockholmsregionen och också Asfaltsgruppen förutsättningar för en omsättningsökning på 100-150 Mkr.

Arbetet mot notering på Nasdaq Stockholm Main Market har fortsatt under kvartalet. Hela 2020 har varit ett förberedande år för listbytet, även tredje kvartalet har innehållit mycket arbete och fokus på detta område.

Slutligen vill jag poängtera att vår strategi ligger fortsatt fast; vi skapar värde genom att förvärva och utveckla entreprenörsledda företag. Vi skall fortsätta att förvärva och utveckla bolag inom mark och anläggning samt vatten och avlopp och de bolag vi äger har starka positioner på sina lokala marknader.

Tony Andersson
VD och Koncernchef, Infrea

For mer information:

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81, [email protected]
Henrik Nordin, CFO, +46 (0)8 401 01 82, [email protected]

Detta pressmeddelande, tillhörande rapport samt tidigare ekonomiska rapporter finns på bolagets hemsida infrea.se. Fullständig rapport bifogas till detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som Infrea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november kl. 08.30 CET.

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Erik Penser Bank AB,
tel +46 (0)8 463 80 00, e-post, [email protected] är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.