Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Infrea presenterar delårsrapport för första kvartalet 2023

Första kvartalet 2023

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 298,5 Mkr (256,1), en ökning med 16,6 procent. Organisk tillväxt stod för 13,4 procentenheter av ökningen.
 • EBITA för koncernen uppgick till -45,4 Mkr (-38,8).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -40,0 Mkr (26,2) för perioden.
 • Periodens resultat uppgick till -39,5 Mkr (-32,9).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,0 kr (-1,7).
 • Infrea har anställt Martin Reinholdsson som ny vd och koncernchef för Infrea AB respektive koncernen. Han tillträder sin tjänst senast den 4 september 2023.
 • Den 22 mars ingicks avtal om att förvärva aktierna i Scandinavian Roadconstruction AB som är en fullständig tjänsteleverantör inom mark- och anläggningssektorn. Tillträde kommer att ske den 2 maj.
 • I december 2022 fattade styrelsen beslut om att inleda återköpsprogram av egna aktier. Per 31 mars 2023 hade bolaget återköpt 216 800 stycken aktier till en snittkurs om 28,5 kronor.

Rullande 12 månader

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 132,0 Mkr (2 089,6 per 31 december 2022), en ökning med 2,0 procent.
 • EBITA för koncernen uppgick till 87,7 Mkr (94,3), motsvarande en marginal om 4,1 (4,5) procent.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 68,8 Mkr (135,0).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,1 kr (3,5).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter kvartalets utgång.

VD-ord: Kända säsongsmönster inleder ett år med både utmaningar och möjligheter

Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 298,5 Mkr (256,1), vilket är en ökning jämfört med föregående år med 17 procent. Bolagen som integrerades i gruppen under 2022 har bidragit till den ökade omsättningen med 3 procentenheter och resterande tillväxt är således organisk. Ökningen är primärt driven av prisökningar. Omsättningen för Vatten & Avlopp uppgick till 39,7 Mkr i kvartalet, vilket är 14 procent högre än föregående års 34,9 Mkr. Affärsområde Mark & Anläggning nådde en omsättning om 259,0 Mkr, jämfört med 221,3 Mkr 2022.

EBITA uppgick första kvartalet till -45,4 Mkr (-38,8). Det negativa resultatet beror i huvudsak på kända säsongsvariationer i branschen. Förvärvade bolag påverkar jämförelsen mot första kvartalet föregående år med -6,8 Mkr. Asfaltsverksamheten står mer eller mindre stilla under första kvartalet, men arbetar med reparationer och underhåll som drar kostnader utan att skapa intäkter. Övriga delar inom affärsområde Mark & Anläggning har också en mindre omfattande verksamhet under vintermånaderna, men rustar nu för att säsongen ska komma i gång med fler projekt och större volymer. EBITA för affärsområdet uppgick till -42,9 Mkr (-32,3). Även affärsområde Vatten & Avlopp är delvis säsongsberoende och EBITA uppgick till -1,6 Mkr (-3,4). Affärsområdet fortsätter sin utveckling mot bättre lönsamhet som resultat av ett pågående förändringsarbete.

Under första kvartalet tecknades avtal om förvärv av Scandinavian Roadconstruction. Med detta förvärv förstärker Infrea sin position i Mellansverige. Bolaget är helhetsleverantör inom mark- och anläggningssektorn och har med sin flexibla organisation framgångsrikt tagit sig an projekt i Mellansverige och södra Norrland. Scandinavian Roadconstruction blir en del av Infrea under andra kvartalet.

Kassaflödet från den löpande verksamheten har utvecklats negativt under kvartalet, vilket till viss del är enligt förväntan på grund av stillastående säsong. Rörelsekapitalbindningen är dock högre än vad som är önskvärt, vilket är drivet av att vissa bolag har vuxit sedan inledningen av 2022. Kapitalbindningen kommer aktivt att adresseras under den kommande tiden för att motverka en allt för hög kapitalbindning i takt med att bolagen expanderar. Nettoskuldsättning i förhållande till EBITDA på rullande 12 månader har till följd av detta ökat något till 2,1x. Resultat per aktie för rullande 12 månader uppgår till 3,1 kr.

Anläggningssektorns utveckling 2023 är något svårbedömd, även om grundförutsättningarna finns på plats i form av stora investeringsbehov i infrastruktur, energiproduktion och klimatomställning inom industrin. Det ekonomiska läget med fortsatt hög inflation, prisökningar på insatsmaterial och en trolig ytterligare höjning av styrräntan i vår, bromsar dock investeringsviljan hos många aktörer som skjuter planerade projekt framåt i tiden. Flera av dotterbolagen rapporterar ändå bra beläggning inför säsongsstart, medan andra upplever fortsatt tuff konkurrens och pressade marginaler i projekten. Den samlade bedömningen är trots allt att marknaden för infrastrukturprojekt är förhållandevis god.

Nya regelverk inom hållbarhetsområdet träder i kraft de närmaste åren och branschen förbereder sig på att införa nya rutiner för rapportering. Infrea kommer under året att utöka arbetet med hållbarhetsfrågorna. Behovet att samla in, analysera och redovisa relevanta data för till exempel miljö- och klimatbelastningen i bolagens verksamheter ökar också till följd av omvärldens krav och förväntningar. En viktig aktivitet till att börja med blir att identifiera nyckeltal att följa upp för både dotterbolagen och Infrea som helhet.

Under första kvartalet har Martin Reinholdsson anställts som ny VD och koncernchef för Infrea AB. Tills dess att han tillträder, senast i september, ser jag fram emot att fortsätta leda bolagets verksamhet ytterligare en tid under ett år som ser ut att präglas av både utmaningar och positiv utveckling för kunder, medarbetare och övriga intressenter.

Charlotte Bergman
Tf vd och Koncernchef, Infrea

För mer information:

Johan Garmstedt, CFO och IR, +46 (0)8 401 01 80, [email protected] 

Detta pressmeddelande, tillhörande rapport samt tidigare ekonomiska rapporter finns på bolagets hemsida infrea.se. Fullständig rapport bifogas till detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som Infrea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april kl. 08.30 CEST.

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. Inom Infrea står dotterbolagen i fokus med rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: infrea.se.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.