Pressmeddelanden

Infrea presenterar delårsrapport för första kvartalet 2022

Första kvartalet 2022

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 256,1 Mkr (170,4), en ökning med 50 procent. Förvärvad tillväxt stod för 69 procentenheter av ökningen.
  • EBITA för koncernen uppgick till -38,8 Mkr (-30,5).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 26,2 Mkr (-3,4) för perioden.
  • Periodens resultat uppgick till -32,9 Mkr (-26,1).
  • Resultat per aktie uppgick till -1,89 kr (-1,56) för perioden.
  • Den 7 januari 2022 tillträdde Infrea 100 procent av aktierna i Upplands Markentreprenad AB. Bolaget ingår i Infreas räkenskaper från den 7 januari 2022, i affärsområdet Mark & Anläggning. Bolaget omsatte 105 Mkr under 2021.
  • Den 1 mars 2022 tillträdde Infrea 100 procent av aktierna i RotoMill AB. Bolaget ingår i Infreas räkenskaper från den 1 mars 2022, i affärsområdet Mark & Anläggning. Bolaget omsatte 25 Mkr under 2021.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Den 7 april 2022, tecknade Infrea avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Markentreprenader Förvaltning i Valne AB, verksamma inom mark- och anläggningsentreprenader. Bolaget kommer att ingå i Infreas räkenskaper från den 2 maj 2022. Bolaget omsatte 90 Mkr under 2021. Köpeskillingen uppgår preliminärt till 51 Mkr.

Ordinarie årsstämma kommer att hållas den 11 maj 2022. Valberedningen har beslutat att föreslå årsstämman att omval sker av styrelseledamöterna Erik Lindeblad, Pontus Lindwall, Tomas Bergström, Sören Bergström och Helene Willberg, att nyval sker av styrelseledamot Charlotte Bergman och att till ordförande omväljs Tomas Bergström.

Vd-ord: Ett första kvartal med ökad omsättning och kända säsongsmönster

Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 256 Mkr (170) där ökningen i sin helhet är hänförlig till nya bolag som anslutit till gruppen. Samtliga dessa återfinns inom Affärsområdet Mark & Anläggning där Jonab Anläggnings AB stod för den stora delen av tillväxten samtidigt som de bidrog med god lönsamhet under kvartalet. Affärsområdet Vatten & Avlopp redovisade en omsättning om 34,9 Mkr (34,1) för kvartalet. Trenden är mer positiv än föregående år, men ännu ej tillfredsställande. Vi arbetar aktivt tillsammans med bolaget för att återgå till lönsam tillväxt. Under första kvartalet har vi förvärvat Upplands Markservice samt RotoMill och totalt har Infrea, med dessa två inkluderade, då nått en proformaomsättning för den senaste tolvmånadersperioden som nu överstiger 1,7 Mdkr fördelat på fjorton bolag. I början på andra kvartalet har vi tecknat avtal om att förvärva Markentreprenader i Östersund, som därmed öppnar upp en ny geografisk region för oss. Bolaget har en stark lokal position, duktiga medarbetare och omsatte 2021 cirka 90 Mkr med ett rörelseresultat om cirka 18 Mkr. EBITA uppgick för första kvartalet till -38,8 Mkr (-30,5), vilket speglar de säsongsvariationer mellan kvartalen som normalt följer med vår verksamhet då den bedrivs utomhus och därmed påverkas direkt av årstiderna. Även om vissa av de bolag som tillkommit har ett något mindre ojämnt mönster så ökar amplituden i absoluta tal när gruppen växer. Omvänt ska naturligtvis gälla under högsäsongen som nu står för dörren. Det är framför allt våra asfaltsverksamheter som bidrar till förlusten då de mer eller mindre står stilla under första kvartalet för underhåll och reparationer inför de intensiva återstående kvartalen. Branschens villkor är också sådana att viss personal till stor del är lediga med lön under första kvartalet i utbyte mot mer arbetstid resten av året. Våra asfaltbolag rapporterar att våren ser ut att bli intensiv med många uppdrag planerade.

I bokslutskommunikén för 2021 beskrev jag hur vi under förra året arbetat med specifika problem i några av våra bolag. Dessa har i sin omställning fortsatt belasta resultatet negativt under första kvartalet, men vi ser nu att den negativa trenden börjat svänga om till följd av de aktiviteter som genomförts av respektive ny ledning. Som tidigare kommunicerats är problemen och orsakerna till detta främst interna och vårt omstruktureringsarbete kommer att fortgå även under kvartal två. Bolagen har fortsatt starka marknadspositioner, en underliggande god efterfrågan och nya fokuserade ledningar på plats. Det rådande läget i vår omvärld är omskakande på flera sätt. Kriget i Ukraina är fruktansvärt på ett mänskligt plan och vi är alla berörda på ett eller annat sätt. För Infrea som bolag finns ingen direkt koppling, men vi kan naturligtvis inte utesluta fortsatt ökade kostnader för insatsmaterial, drivmedel och andra tredjeparts-kostnader. Situationen skapar också en generell osäkerhet kring konjunkturen i allmänhet. Trots ökad osäkerhet i vår omvärld ser jag positivt på Infreas utveckling. Det är nu säsongen drar i gång för många av våra bolag och efterfrågan på våra tjänster har ökat. Vår orderbok är betryggande och våra medarbetare jobbar hårt med att leverera sina projekt med god kvalité inom tid och budget. Den svenska infrastrukturen är eftersatt och kommer alltid att behöva underhållas, förnyas och byggas ut. Behovet av elektricitet i vårt land är ökande och infrastrukturen för detta måste byggas, för allt detta är våra bolag är väl positionerade. Det kommer att bli ett spännande år på många sätt.

Tony Andersson
Vd och Koncernchef
Infrea

Detta pressmeddelande, tillhörande rapport samt tidigare ekonomiska rapporter finns på bolagets investerarsidor https://investor.infrea.se.
Fullständig rapport bifogas till detta pressmeddelande.

Denna information är sådan som Infrea AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Infrea AB:s nyhetsdistributör, 28 april 2022 klockan 08.30, vid publiceringen av detta pressmeddelande

För mer information:

Henrik Nordin, CFO Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som tillsammans med våra dotterbolag underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. För oss är det viktiga att dotterbolagen står i fokus och får rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Infrea AB:s (org. nr 556556-5289) aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. Mer information: https://investor.infrea.se.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.