Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Infrea presenterar delårsrapport för andra kvartalet 2022

Andra kvartalet 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 575,2 Mkr (329,3), en ökning med 74,6 procent. Organisk tillväxt stod för 24,8 procentenheter av ökningen.
 • EBITA för koncernen uppgick till 38,8 Mkr (11,7).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -47,7 Mkr (-10,8) för perioden.
 • Periodens resultat uppgick till 28,9 Mkr (6,8).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,5 kr (0,4).
 • Den 2 maj tillträddes 100 procent av aktierna i Markentreprenader Förvaltning i Valne AB inklusive dess tre dotterbolag. Gruppen ingår sedan detta datum i Infreas räkenskaper i affärsområdet Mark & Anläggning. Bolaget omsatte ca 90 Mkr under 2021.
 • På Årsstämma den 11 maj bemyndigades styrelsen att besluta om nyemission om högst 4 000 000 aktier, motsvarande en utspädning om 20 procent, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Vidare beslutades om emission om maximalt 180 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare i koncernen.
 • I juni genomfördes en riktad kvittningsemission av aktier i samband med förvärv av Upplands Markentreprenader AB och Rotomill AB. Totalt har 481 595 nya aktier getts ut. Antalet utestående aktier är efter emissionen 19 839 253.

Första halvåret 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 831,3 Mkr (499,7), en ökning med 66,4 procent. Organisk tillväxt stod för 10,0 procentenheter av ökningen.
 • EBITA för koncernen uppgick till 0,0 Mkr (-18,8).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -21,5 Mkr (-14,2) för perioden.
 • Periodens resultat uppgick till -4,0 Mkr (-19,3).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,2 kr (-1,2).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter kvartalets utgång.

Vd-ord: Stark tillväxt och ökad lönsamhet under årets andra kvartal

Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 575 Mkr (329), vilket jämfört med andra kvartalet förra året motsvarar en tillväxt om 75 procent, varav 25 procentenheter var organiskt. Tillväxten kommer till största del från affärsområdet Mark & Anläggning som växte organiskt med cirka 28 procent till följd av god införsäljning av nya projekt.  Utöver den starka organiska tillväxten har förvärv gjorda inom Mark & Anläggning, under slutet av 2021 samt under början av 2022, fortsatt leverera goda resultat och stärkt affärsområdet. Vårt andra affärsområde, Vatten & Avlopp, redovisade en omsättning om 45,2 Mkr (44,1) för kvartalet. Tillväxten för Vatten & Avlopp var under kvartalet 3 procent och förbättringstrenden håller i sig. Vårt fokuserade arbete har givit resultat och det är glädjande att vi återigen växer om än med små tal. Min bedömning är att vi under kommande kvartal ska kunna öka både tillväxt och lönsamhet inom affärsområdet.

Under det andra kvartalet har vi fortsatt att bredda vår geografiska position och växt norröver genom förvärvet av Markentreprenader i Östersund. Förvärvet är vårt tredje för året och ger oss en pro forma-omsättning för den senaste tolvmånadersperioden som nu överstiger 1,8 Mdkr fördelat på fjorton bolag från Skåne i söder till Jämtland i norr.

Namnet Infrea är en ordlek med begreppen infrastruktur och kreera, som står för att skapa och bygga. Och det är just det vi gör - är med och bidrar till utveckling och underhåll av Sveriges infrastruktur. Ganska enkelt uttryck kan tyckas, men det är precis så det ska vara. Vi kommer att fortsätta förvärva och utveckla bra, lokalt starka entreprenörsledda bolag inom vår nisch. En central del i vår modell är dock att göra det i en takt och med en disciplin som gör att vi kan hantera olika utmaningar som kan uppstå, i såväl goda som lite sämre tider. Jag känner mig trygg med de fjorton bolag vi i dagsläget har, med de vd:ar som leder dessa och hur vi samarbetar kring olika frågor.

EBITA uppgick för andra kvartalet till 38,8 Mkr (11,7), vilket var en stark upphämtning jämfört med samma kvartal föregående år. Jag kan framför allt konstatera att de två bolag som då hade lönsamhetsproblem har levererat ett positivt resultat under det andra kvartalet vilket är glädjande och ett resultat av ett fokuserat arbete från nya ledningar i bägge bolagen. Vårens kraftiga prisuppgång och ökade kostnader för insatsmaterial, drivmedel och andra tredjepartskostnader har påverkat oss likt branschen i stort, vilket har satt press på vår marginal då vi inte fullt ut lyckats föra ökningarna vidare i tidigare prissatta projekt. Våra vd:ar arbetar aktivt med sin prissättning och affärslogiken i vår bransch, dvs i hög utsträckning en cost-plus-modell, gör att nytagna projekt successivt anpassas. Vi ser ännu inte att kunder avbryter eller skjuter upp projekt, men denna risk ska inte underskattas om inte prisökningarna dämpas.

Det rådande läget i vår omvärld skapar också en generell osäkerhet kring konjunkturen i allmänhet, vilket naturligtvis kan påverka även vår marknad. Våra kundsegment har dock historiskt visat sig relativt konjunkturstabila och vi ser fler och fler rapporter som vittnar om att Sveriges infrastrukturskuld fortsätter att växa, vilket sammantaget är positivt för bägge våra affärsområden. Därtill står Sverige inför den utmanande uppgiften att elektrifiera fler delar av vårt samhälle inom de kommande åren, vilket även kan påverka oss positivt. Med välfyllda orderböcker ser jag positivt på Infreas fortsatta utveckling.

Jag önskar aktieägare, kunder och medarbetare en fortsatt riktigt trevlig sommar!

Tony Andersson
Vd och Koncernchef
Infrea

Detta pressmeddelande, tillhörande rapport samt tidigare ekonomiska rapporter finns på bolagets investerarsidor https://investor.infrea.se.

Fullständig rapport bifogas till detta pressmeddelande.

Denna information är sådan som Infrea AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Infrea AB:s nyhetsdistributör, 22 juli 2022 klockan 08.30, vid publiceringen av detta pressmeddelande.

För mer information:

Henrik Nordin, CFO Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som tillsammans med våra dotterbolag underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. För oss är det viktiga att dotterbolagen står i fokus och får rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Infrea AB:s (org. nr 556556-5289) aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. Mer information: https://investor.infrea.se.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.