Pressmeddelanden

Infrea presenterar delårsrapport för andra kvartalet 2021

Andra kvartalet 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 329,3 Mkr (257,7), en ökning med 28 procent.
  Förvärvad tillväxt stod för 11 procentenheter av ökningen.
 • EBITA för koncernen uppgick till 11,7 Mkr (20,6).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,8 Mkr (12,3).
 • Periodens resultat uppgick till 6,8 Mkr (13,9).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,41 kr (0,84).
 • Den 3 maj 2021 tillträdde Infreas dotterbolag Siljan Schakt Entreprenad AB 100 procent av aktierna i Anläggarteamet i Hälsingland AB, verksamma inom mark och anläggningsentreprenader i södra Norrland. Bolaget ingår i Infreas räkenskaper från den 3 maj 2021, i affärsområdet Mark & Anläggning. Förvärvet beräknas tillföra Infrea en årlig omsättning om ca 50 Mkr.
 • På Årsstämma 2021 beslöts om emission av maximalt 140.000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare i koncernen.
 • Bolagets aktie har blivit antagen till Nasdaq Stockholms huvudlista från 29 juni och handlas under kortnamnet INFREA.

Första halvåret 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 499,7 Mkr (391,9), en ökning med 28 procent. Organisk tillväxt stod för 8 procentenheter av ökningen.
 • EBITA för koncernen uppgick till -18,8 Mkr (-1,1).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -14,2 Mkr (27,4).
 • Periodens resultat uppgick till -19,3 Mkr (-6,6).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,15 kr (-0,33).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Den 1 juli 2021 tecknade Infrea avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Jonab Anläggnings AB, verksamma inom mark- och anläggningsentreprenader med tillträde 1 september efter sedvanlig prövning av Konkurrensverket. Bolaget beräknas att ingå i Infreas räkenskaper från den 1 september 2021. Förvärvet beräknas tillföra Infrea en årlig omsättning om ca 340 Mkr samt förstärka rörelseresultatet med ca 23 Mkr. Köpeskillingen uppgår till 111 Mkr på kassa- och skuldfri bas inklusive möjlig tilläggsköpeskilling om totalt 14 Mkr.
 • Kallelse till Extra bolagsstämma den 4 augusti för att ägarna ska fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier med anledning av förvärvet av Jonab Anläggnings AB.

VD-ord: Infrea växer vidare, men med blandat resultat
"Med växande orderstock och organisk tillväxt ser jag positivt på Infreas utveckling

Omsättningen under kvartalet uppgick till 329 Mkr jämfört med 258 Mkr föregående år, vilket motsvarade en tillväxt om 28 procent varav 11 procentenheter var organisk. Tillväxten kommer uteslutande från våra Mark & Anläggningsbolag som, såväl i kvartalet som hittills under 2021, växte organiskt med ca 14 procent. Det är även inom detta segment vi växer med förvärv, vilket ökar tillväxten ytterligare. Däremot har verksamheten inom Vatten & Avlopp krympt under hela 2021 även om vi sett en viss förbättring mot slutet av andra kvartalet. Den negativa utvecklingen, som beror på en kombination av pandemieffekter särskilt i början av året och interna operativa utmaningar, har under kvartalet adresserats med en mängd olika aktiviteter.

EBITA för andra kvartalet uppgick till 11,7 Mkr jämfört med 20,6 Mkr föregående år och även för första halvåret som helhet är vi sämre än föregående år. Även här är utvecklingen blandad där en relativt stor del av avvikelsen uppstått inom affärsområdet Vatten & Avlopp. Utöver den operativa förlusten har kvartal två därför belastats med engångskostnader för förbättringsaktiviteter om ca 1,5 Mkr. Inom Mark & Anläggning kan vi konstatera en något större lågsäsongseffekt från en större verksamhet än föregående år, men också en del höjda grossistpriser på direkt material till våra projekt. Dessa höjningar har ej fullt ut kunnat föras vidare på kund på grund av redan ingångna avtal, men kommer naturligen påverka våra bolags prissättning framöver om situationen består. Naturligtvis bevakar vi utvecklingen av landets cementförsörjning och dess eventuella påverkan på Infrea. Utöver detta tog Infrea steget in på Nasdaq Stockholm den 29 juni vilket vi har jobbat intensivt med under längre tid. Processen med listbytet har belastat oss med engångskostnader om cirka 2,7 Mkr under kvartalet samt totalt cirka 3,6 Mkr under första halvåret. Att vara listad på Nasdaq Stockholm är inte bara ett kvitto på Infreas kvalitetsarbete utan också en viktig milstolpe för vår fortsatta tillväxtresa.

I förra kvartalsrapporten meddelades tillskottet av DUO Asfalt som tillträddes i början av året. Efter de två första kvartalen detta år redovisade DUO den starkaste lönsamheten av samtliga bolag inom gruppen, vilket gläder oss. Vårt senaste förvärv Anläggarteamet i Hälsingland tillträddes den 3 maj, vilket medfört att Infrea-gruppen etablerat sig i Hälsingland med kontor i Bollnäs. Närheten till vårt dalabolag Siljan Schakt Entreprenad med kontor i både Orsa och Falun bör gynna de båda och stärka vårt utbud i regionen. Strax efter kvartalets slut har vi också ingått avtal om att, efter sedvanlig konkurrensprövning, förvärva Jonab Anläggnings AB, vilket blir vårt största förvärv hittills. Jonab har en stark marknadsposition i sydvästra Sverige, primärt i Halland och Skåne, och därmed utökar Infrea sin geografiska position ytterligare. Jonab har under många år varit framgångsrika med att skapa en marknadsledande position i Hallandsregionen och har ett stort fokus på kvalitet och tekniskt kunnande. Bolaget, som har varit familjeägt sedan starten, har byggt upp en stark företagskultur.

Läget med pandemin Covid-19 och hur marknadsutsikterna ser ut i dess spår är fortfarande svårbedömda. Vi kan inte dra några tydliga slutsatser kring hur våra kunder har påverkats av pandemin, men vi ser att tillgången på projekt är fortsatt god även om hög konkurrens och viss prispress kan noteras. Sammantaget har vi en god orderstock.

Vi bedömer också att tillgången på mindre och medelstora bolag med intresse för de möjligheter som följer av att ingå i ett större sammanhang som Infrea-koncernen är fortsatt goda även om konkurrensen också här är hög med ibland för oss alldeles för höga värderingar. Infrea erbjuder dock andra värden och vi bedömer att vi har goda möjligheter att hitta passande förvärv med duktiga medarbetare. Inklusive Jonab Anläggnings AB närmar sig nu koncernens omsättning 1,5 Mdkr i tolvmånaderstakt och med ökad såväl geografisk som kompetensmässig diversifiering och en stark marknad ser jag med tillförsikt på resten av året.

Tony Andersson
VD och Koncernchef
Infrea

Detta pressmeddelande, tillhörande rapport samt tidigare ekonomiska rapporter finns på bolagets hemsida infrea.se. Fullständig rapport bifogas till detta pressmeddelande.

Denna information är sådan som Infrea AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av Infrea AB:s nyhetsdistributör, 23 juli 2021 kl 08.30, vid publiceringen av detta pressmeddelande.

For mer information:
Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81, [email protected]
Henrik Nordin, CFO Infrea, +46 (0)8 401 01 82, [email protected]

Om Infrea:
Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Infreas affärsstrategi är att skapa värde genom att förvärva och utveckla entreprenörsledda företag.

Infrea AB:s (org nr 556556-5289) aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.