Pressmeddelanden

Infrea presenterar bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2021

Fjärde kvartalet 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 440,0 Mkr (293,0), en ökning med 50,2 procent. Organisk tillväxt stod för 0,1 procentenheter av ökningen.
 • EBITA för koncernen uppgick till 18,7 Mkr (33,3).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 18,0 Mkr (46,6) för perioden.
 • Periodens resultat uppgick till 11,8 Mkr (37,8).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,6 kr (2,3).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Den 7 januari 2022 förvärvade och tillträdde Infrea 100 procent av aktierna i Upplands Markentreprenader AB (UMEAB). UMEAB har en stark marknadsposition i Storstockholm genom gedigen historik och kunskap inom mark- och anläggningsentreprenader. Intäkter för senaste räkenskapsåret uppgick till cirka 105 Mkr med ett rörelseresultat om cirka 9 Mkr. Köpeskillingen (på kassa och skuldfri-basis) för aktierna i bolaget uppgår till cirka 33 Mkr plus eventuell tilläggsköpeskilling om maximalt 9 Mkr. Förvärvet finansieras med egna medel, externa lån samt cirka 8,5 Mkr i säljarrevers som senare avses kvittas mot Infrea-aktier.
 • Den 27 januari 2022 ingicks avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Rotomill AB. Rotomill är en tjänstespecialist inom asfaltsfräsning vars intäkter senaste räkenskapsåret uppgick till cirka 25 Mkr med ett rörelseresultat om cirka 3 Mkr. Förvärvet finansieras med egna medel, externa lån samt cirka 4 Mkr i säljarrevers som senare avses kvittas mot Infrea-aktier. Tillträde förväntas ske i mars 2022.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2021.

1 januari - 31 december 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 264,2 Mkr (905,0), en ökning med 39,7 procent. Organisk tillväxt stod för 6,4 procentenheter av ökningen.
 • EBITA för koncernen uppgick till 20,6 Mkr (45,9).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 34,1 Mkr (77,0) för perioden.
 • Periodens resultat uppgick till 6,2 Mkr (40,4).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,4 kr (2,5).

Vd-ord: 2021 bjöd på fortsatt tillväxt, men med blandat resultat

Omsättningen under kvartal fyra uppgick till 440,0 Mkr (293,0), vilket motsvarade en tillväxt om 50,2 procent varav 0,1 procentenheter var organisk. För helåret 2021 var den organiska tillväxten 6,4 procent vilket är tillfredsställande och visar att våra bolag växer av egen kraft. Totalt sett har Infrea med de senaste förvärven nått en omsättning på rullande tolvmånadersperiod som nu överstiger 1,6 Mdkr fördelat på tolv bolag där tre tillkom under 2021. I början på 2022 har vi välkomnat ytterligare två bolag till gruppen.

Resultatmässigt har 2021 varit ett blandat år för oss och kvartal fyra har inte varit ett undantag. EBITA för kvartalet uppgick till 18,7 Mkr (33,3) och för helåret 2021 till 20,6 Mkr (45,9 Mkr, varav 11,6 Mkr utgjordes av en återförd tilläggsköpeskilling). Infrea driver en decentraliserad affärs- och styrmodell där respektive dotterbolagsledning, med stöd av moderbolaget, driver tydliga aktiviteter mot fastställda mål. Av de tolv bolag som vid slutet av 2021 ingick i koncernen presterade fyra, däribland de två största, EBITA-marginaler över 7 procent för helåret 2021. Sex bolag åstadkom EBITA-marginaler om i genomsnitt ca 5 procent medan vi under 2021 haft utmaningar i två bolag, Cleanpipe i Göteborg och Siljan Schakt i Dalarna, vilka tynger resultatet för helåret 2021. Problemen och orsakerna till dessa är främst interna och under åtgärdande. Bolagen har fortsatt starka marknadspositioner, en underliggande god efterfrågan och nya fokuserade ledningar på plats sedan slutet av 2021. Det är min övertygelse att vi gör rätt saker i såväl de bolag som går bra och i de som går lite sämre. Målsättningen är att detta för koncernen som helhet kommer leda till en stigande lönsamhet.

I tillägg till operativt blandade prestationer har vi också, precis som många andra, sett och påverkats av stigande rå- och insatsvarupriser. Kostnadsökningarna på insatsmaterial och drivmedel måste hanteras och vi fortsätter att vidta åtgärder för att möta denna marginalpress från grossister och drivmedelsleverantörer samtidigt som vi framåt kommer att ta höjd för dessa förändringar i vår anbudsgivning avseende nya projekt. Vi är också glada över att under 2021 flyttat upp Infrea på Nasdaqs Main Market. Detta har lyft nivån i hela koncernen och är en bra kvalitetsstämpel, men det ska också sägas att det dragit såväl kostnader som fokus från framför allt ett litet moderbolag. Nu ska vi framåt skörda frukterna av denna investering.

Affärsområde Mark & Anläggning har fortsatt uppvisat tillväxt där omsättningen för kvartal fyra uppgick till 393,7 Mkr (247,3). Det var likt tidigare kvartal vår asfaltssida tillsammans med höstens förvärv som stod för den stora delen av tillväxten samtidigt som de bidrog med god lönsamhet. EBITA för fjärde kvartalet för affärsområdet uppgick till 20,1 Mkr jämfört med 28,1 Mkr för 2020 (rensat för engångseffekter), där utmaningarna inom Siljan Schakt har belastat resultatet negativt. Vi har nu där en ny ledning på plats, ett nytt affärssystem implementerat och en digitaliserad projektstyrning som sammantaget ska ge bättre förutsättningar under 2022.

Affärsområdet Vatten & Avlopp redovisade i kvartal fyra en omsättning i linje med tidigare år om 46,3 Mkr (45,9) med ett EBITA-resultat om 1,0 Mkr (2,2), men med ett EBITA-resultat om -8,4 Mkr (6,8) för helåret. På helåret 2021 är det en negativ avvikelse, men nu rör vi oss i rätt riktning trots under året ökade drivmedelskostnader samt att resultatet belastats med 2,0 Mkr i strukturkostnader. Affärsområdet består av två bolag där vi i bägge under första halvåret tappade resultat och påverkades av minskad tillgänglighet hos våra kunder på grund av pandemin. På östkusten har resultatet hämtats igen under kvartal tre och fyra och de slutade året på den lönsamma sidan, medan västkustens resultat under hösten har varit runt noll. Från december har vi ny ledning på plats på västkusten och vårt arbete med att optimera våra fordons utnyttjande kan ta ny kraft. Vårt fokus är nu att återta marknadsandelar både på väst- och östkusten.

Inför 2022 ser vi att tillgången på projekt är fortsatt god, dock med en något högre prispress jämfört med tidigare. Vi har en acceptabel orderstock och fortsätter att växa, senast genom förvärven av Upplands Markentreprenader under januari och Rotomill under mars. Likt övriga delar av anläggningssektorn och samhället i stort påverkas våra projekt av tillgången på cement. Fortfarande saknas en långsiktig lösning om fortsatt tillstånd för Cementa och vi fortsätter att bevaka utvecklingen och eventuell påverkan på Infrea. Dessutom måste vi parera och hantera en högre sjukfrånvaro, såväl hos våra beställare som bland våra anställda som ett resultat av pandemin, men vi hoppas att detta är snabbt övergående denna gång.

Jag vill avslutningsvis passa på att tacka alla våra medarbetare, våra kunder och våra samarbetsparters för ett 2021 med några utmaningar, men också många gemensamma framsteg. Det finns många i koncernen som har bidragit och jag ser framemot att tillsammans med våra dotterbolags-vd:ar fortsätta utveckla hela Infrea-koncernen under 2022.

Tony Andersson
Vd och Koncernchef
Infrea

Detta pressmeddelande, tillhörande rapport samt tidigare ekonomiska rapporter finns på bolagets hemsida Infrea.se.
Fullständig rapport bifogas till detta pressmeddelande.

Denna information är sådan som Infrea AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Infrea AB:s nyhetsdistributör, 18 februari 2022 klockan 08.30, vid publiceringen av detta pressmeddelande

För mer information:

Henrik Nordin, CFO Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som tillsammans med våra dotterbolag underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. För oss är det viktiga att dotterbolagen står i fokus och får rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Infrea AB:s (org. nr 556556-5289) aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. Mer information: infrea.se.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.