Pressmeddelanden

Infrea presenterar Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2020

Fjärde kvartalet 2020

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 293,0 Mkr (238,7), en ökning med 23 procent. Förvärvad tillväxt stod för 4 procentenheter av ökningen.
 • EBITA för koncernen uppgick till 33,2 Mkr (9,0), förvärv stod för 4,6 Mkr av förbättringen.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 46,6 Mkr (-3,2) för perioden.
 • Periodens resultat uppgick till 37,8 Mkr (4,5) för perioden.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,25 kr (0,2)1) för perioden.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Den 5 januari 2021 tillträdde Infrea 100 procent av aktierna i det Göteborgs-baserade bolaget Duo Holding AB, verksamma inom framför allt asfalt och gjutasfalt. Bolaget ingår i Infreas räkenskaper från den 5 januari 2021, i affärsområdet Mark & Anläggning. Förvärvet beräknas tillföra Infrea en årlig omsättning om ca 100 Mkr. Köpeskillingen uppgår preliminärt till 34,5 Mkr.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2020.

1 januari - 31 december 2020

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 905,0 Mkr (611,7), en ökning med 48 procent. Förvärvad tillväxt stod för 40 procentenheter av ökningen.
 • EBITA för koncernen uppgick till 45,8 Mkr (9,2), förvärv stod för 10,3 Mkr av förbättringen.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 77,0 Mkr (29,3) för perioden.
 • Periodens resultat uppgick till 40,4 Mkr (6,4) för perioden.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,48 kr (0,19)1) för perioden.

1) Resultat per aktie för 2019 avser kvarvarande verksamhet. Under 2020 finns endast kvarvarande verksamhet.

VD-ord: Förbättrat resultat och fin tillväxt

"Vi stärker vår position och utbud med flera förvärv i koncernen."

Vi har fortsatt vår fina utveckling under 2020 med ett bra fjärde kvartal, där nettoomsättningen ökade med 23 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Av omsättningstillväxten under fjärde kvartalet var drygt 18 procentenheter organisk och drygt 4 procentenheter kom från förvärv. För helåret innebar detta att vi uppnådde en nettoomsättning på 905,0 Mkr (611,7), en total tillväxt på 48 procent. Förvärv stod för knappt 40 procentenheter medan drygt 8 procentenheter var organisk tillväxt, där vår asfaltsverksamhet stod för merparten av årets organiska tillväxt. Satsningen på ytterligare ett asfaltverk söder om Stockholm i Vagnhärad och genom det, att vi etablerade oss på Stockholmsmarknaden gav därmed ett fint resultat. Vatten & Avlopp hade en negativ tillväxt under kvartalet, vilket var enligt förväntan. Fokus inom affärsområdet har varit förbättrad lönsamhet, genom selektiva affärsbeslut vilket fått effekt på tillväxten. Affärsområdet arbetar fokuserat framåt för att säkerställa en lönsam framtida tillväxt.

Infrea förvärvade under året tre verksamheter motsvarande en sammanlagd årlig förväntad omsättning på ca 165 Mkr, där det senaste förvärvet av Duo Holding ingår i koncernen från och med januari 2021. När vi letar efter nya potentiella förvärv är vår metodik för att analysera dessa viktig och avgörande för att hitta de bolag som passar oss bäst. Vår affärsmodell bygger på en decentraliserad organisationsstruktur. För koncernen innebär det att vi säkerställer en effektiv organisation med beslutsfattande nära kunderna, samt att vi sprider ut eventuella risker över många av varandra oberoende enheter. Resultatmässigt nådde koncernen en EBITA på 33,2 Mkr (9,0) för fjärde kvartalet vilket är en ordentlig förbättring. Vi är glada över att kunna redovisa vår lönsamhetsutveckling, där båda affärsområdena har utvecklats positivt under kvartal fyra. För helåret innebar detta att vi nådde en EBITA på 45,8 Mkr (9,2) vilket gav en EBITA-marginal på 5 procent (1). Av den positiva EBITA-utvecklingen stod förvärv för 10,3 Mkr. Vidare visade affärsområdet Vatten & Avlopp en positiv utveckling under året och ökade EBITA med knappt 16 Mkr, från -9,1 Mkr 2019 till 6,8 Mkr för året.

Vi är väldigt glada över att kunna visa både en lönsam tillväxt och fin utveckling av vårt kassaflöde både för kvartalet och för helåret. Marknadsläget har varit relativt stabilt inom respektive affärsområde under det gångna året trots situationen med pandemin Covid-19. Vi har dock stor respekt för pandemin och hur den har påverkat människor, organisationer och samhällen, och att det fortfarande råder en stor osäkerhet kring dess påverkan framöver. Vi ser samtidigt att vi har rutiner och arbetssätt som fungerar mycket väl även i detta läge vilket känns tryggt.

Orderböckerna inför 2021 följer tidigare år och efterfrågan på våra tjänster är generellt sett stabil med de svängningar som vi har mellan kvartalen. Dock upplever vi att beslut hos vissa kunder drar ut på tiden, vilket kan förklaras av de begränsningar som samhället har ålagt oss alla. Detta kan komma att påverka vår utveckling så länge restriktionerna håller i sig. I dagsläget är effekterna av Covid-19 på sikt svåra att bedöma, men vi är trygga i förvissningen om att en välfungerande infrastruktur även fortsatt är nödvändig både för att våra samhällen och vår vardag ska fungera.

Vår nisch ger goda förutsättningar för en långsiktigt lönsam tillväxt och vi är väl positionerade för att möta behov inom infrastruktursektorn. Infreas tjänster är samhällsviktiga och vi har ett ansvar att se till att samhället fortsätter att fungera. Med den erfarenhet, kompetens och drivkraft som finns inom koncernen ser vi goda förutsättningar för oss att stärka vår position som en värdeskapande samarbetspartner ytterligare under kommande år.

Jag vill passa på att tacka alla våra medarbetare, våra kunder och våra samarbetsparter för ett lyckosamt år. Det finns många i koncernen som har bidraget till den fina utvecklingen vi haft trots att det varit ett speciellt år.

Tony Andersson
VD och Koncernchef
Infrea

Detta pressmeddelande, tillhörande rapport samt tidigare ekonomiska rapporter finns på bolagets hemsida infrea.se. Fullständig rapport bifogas till detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som Infrea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari kl. 08.30 CET.

For mer information:

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81, [email protected]
Henrik Nordin, CFO, +46 (0)8 401 01 82, [email protected]

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Erik Penser Bank AB,
tel +46 (0)8 463 80 00, e-post, [email protected] är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.