Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Infrea presenterar bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2022

Fjärde kvartalet 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 701,0 Mkr (440,0), en ökning med 59,3 procent. Organisk tillväxt stod för 46,4 procentenheter av ökningen.
 • EBITA för koncernen uppgick till 46,0 Mkr (18,7).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 99,8 Mkr (18,0) för perioden.
 • Periodens resultat uppgick till 36,1 Mkr (11,8).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,8 kr (0,6).
 • I november fattade styrelsen beslut att inleda rekrytering av ny vd. Styrelsen beslutade också att med omedelbart tillträde utse Charlotte Bergman som tillförordnad vd och koncernchef.
 • I december fattade styrelsen beslut om att inleda återköpsprogram av egna aktier i syfte att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella framtida företags- och verksamhetsförvärv. Per bokslutsdagen hade bolaget återköpt 3 589 stycken aktier till en snittkurs om 26,3 kronor. Återköp får ske av högst 400 000 aktier, där det högsta sammanlagda förvärvsbeloppet är 10 000 000, fram till årsstämman 11 maj 2023.

1 januari - 31 december

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 089,6 Mkr (1 264,2), en ökning med 65,3 procent. Organisk tillväxt stod för 29,3 procentenheter av ökningen.
 • EBITA för koncernen uppgick till 94,3 Mkr (20,6).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 135,0 Mkr (34,1) för året.
 • Årets resultat uppgick till 68,3 Mkr (6,2).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,5 kr (0,4).
 • Under året genomfördes tre förvärv, där Infrea förvärvat 100 procent av aktierna i samtliga tre. I januari, Upplands Markentreprenader, med en omsättning på 105 Mkr under 2021. I mars, RotoMill AB, med en omsättning på 25 Mkr under 2021. I maj, Markentreprenader Förvaltning i Valne AB inklusive dess tre dotterbolag, med en omsättning om 90 Mkr under 2021. Samtliga förvärvade bolag ingår i affärsområdet Mark & Anläggning.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2022.

VD-ord: Starkt helår 2022 där EBITA mer än fyrfaldigades

Fjärde kvartalet 2022 avslutade ett år med bra utveckling för Infrea. Nettoomsättningen uppgick till 701,0 Mkr (440,0 Mkr) vilket innebär en tillväxt med 59 procent, varav 46 procentenheter utgjorde organisk tillväxt. För helåret 2022 nådde Infrea en nettoomsättning om 2 089,6 Mkr (1 264,2 Mkr), motsvarande en tillväxt med 65 procent, varav den organiska tillväxten var 29 procentenheter. Omsättningsökningen under året, och specifikt i fjärde kvartalet, är till del driven av växande projekt och stigande priser på insatsvaror. Beläggningen har varit god i dotterbolagen och övriga förutsättningar, som till exempel väderförhållandena, har varit relativt gynnsamma. Även bolag förvärvade under 2021 bidrar till omsättningsökningen under stora delar av 2022.

Resultatutvecklingen har också varit god där EBITA för fjärde kvartalet uppgick till 46,0 Mkr (18,7 Mkr), en ökning med 27,3 Mkr av vilken den organiska ökningen utgjorde 25,5 Mkr. Ett par av de större dotterbolagen inom affärsområde Mark & Anläggning har haft projekt som vuxit och gått resultatmässigt bättre än förväntat, och affärsområde Vatten & Avlopp bidrog till EBITA med en organisk resultatutveckling i fjärde kvartalet om 3,2 Mkr jämfört med samma kvartal 2021.

För helåret nådde Infrea ett EBITA-resultat på 94,3 Mkr (20,6). Av den kraftiga EBITA-förbättringen om 73,7 Mkr (62,5 Mkr rensat för effekter av övriga intäkter avseende återförda tilläggsköpeskillingar), bidrog den organiska tillväxten med 34,2 Mkr. Genomförda förbättringsåtgärder inom såväl affärsområde Mark & Anläggning som Vatten & Avlopp och framgångsrikt integrerade förvärv bidrog till den positiva resultatutvecklingen.

Resultatutvecklingen i såväl kvartalet som för helåret bidrog även till att kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes jämfört med föregående år. I kvartalet uppgick det till 99,8 Mkr (18,0 Mkr) och för helåret till 135,0 Mkr (34,1 Mkr). Nettoskuldsättning i förhållande till EBITDA fortsätter att minska och uppgick vid årets utgång till 1,5x EBITDA (0,9x exkl IFRS 16). Den starka balansräkningen skapar trygghet samtidigt som den möjliggör ytterligare expansion och förvärv under 2023. Resultatet per aktie blev 3,5 kr för helåret.

Branschens kända säsongsvariationer, där första kvartalet är svagt både omsättnings- och resultatmässigt, visade sig även under 2022. En stor del av verksamheten inom framför allt asfalt och beläggning står då stilla och visst underhållsarbete av maskinparken pågår, vilket genererar kostnader men inte så mycket materialvolymer och omsättning. Övriga bolag inom affärsområde Mark & Anläggning har normalt sett också en något svagare period under första kvartalet beroende på hur mycket snö och kyla det är. I kvartal två påverkades branschen, delvis som en effekt av kriget i Ukraina, av kraftigt stigande priser på bland annat insatsmaterial och drivmedel. För projekt som erhölls under senare delen av våren har dotterbolagen kunnat kompensera sig för prisökningar genom indexregleringar och ersättning för oförutsedda kostnadshöjningar, dock inte till hundra procent.

Orderstocken utvecklades tillfredsställande även om respekt inför marknadens utveckling 2023 är befogad, inte minst med hänsyn till den förväntade lågkonjunkturens inverkan på delar av branschen. Bostadsbyggandet är den del av byggsektorn som har påverkats mest negativt av hög inflation, stigande räntor och höjda energipriser. Infreas exponering mot bostadssektorn är relativt liten, men en eventuell och utdragen lågkonjunktur som slår än hårdare mot bostadsmarknaden skulle om inte annat innebära ytterligare ökad konkurrens om andra projekt. Trots detta ser Infrea positivt på det kommande året, mycket tack vare en bra kund- och projektmix samt lokalt starka marknadspositioner i dotterbolagen.

Infrea har med årets resultat en bra grund för fortsatt tillväxt och god utveckling av koncernen, även om marknaden den närmaste tiden kommer att vara både utmanande och tufft konkurrensutsatt. Inflation, stigande räntor och kostnader för insatsvaror och energi hämmar investeringsviljan hos många aktörer, vilket givetvis påverkar delar av Infreas marknad. Dotterbolagen har dock både vana och tidigare erfarenheter av att hantera variationer i efterfrågan. Behovet av upprustad och utbyggd infrastruktur är stort i Sverige, likaså driver klimatomställningen fram satsningar på nya tekniska lösningar inom industrin. Tillsammans med ökade investeringar i utbyggnad av både försvaret och energisektorn torde marknadsutsikterna framöver vara mycket goda.

Styrelsen beslutade under fjärde kvartalet 2022 att inleda rekrytering av en ny permanent vd för Infrea. Strategin att fortsätta växa både organiskt och genom förvärv ligger fast. Urval och analys av bolag att förvärva sker noggrant för att säkerställa att rätt kompetens, värderingar och övriga förutsättningar för en god integration i gruppen finns på plats. Infreas decentraliserade modell har hittills varit lyckosam och den främsta framgångsfaktorn är det lokala entreprenörskapet hos dotterbolagen tillsammans med deras goda kundrelationer och fokus på rätt kvalitet i projekten.

Som tillförordnad vd och koncernchef fram tills dess att en ny vd tillträder fortsätter jag leda Infrea på den inslagna vägen, hantera utmaningar som dyker upp och ta de tillfällen och möjligheter som erbjuds. Jag ser med tillförsikt fram emot 2023!

Charlotte Bergman
tf vd och Koncernchef, Infrea

För mer information:

Charlotte Bergman, tf vd och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 80, [email protected] 

Detta pressmeddelande, tillhörande rapport samt tidigare ekonomiska rapporter finns på bolagets hemsida infrea.se. Fullständig rapport bifogas till detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som Infrea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari kl. 08.30 CET.

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. För oss är det viktiga att våra dotterbolag står i fokus och får rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: infrea.se.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.