Pressmeddelanden

Infrea offentliggör utfall i nyemissionen om 24,2 MSEK - tecknades till 66,1 procent

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Infrea AB ("Infrea" eller "Bolaget") offentliggör utfallet av erbjudandet om att teckna aktier i Bolaget till ett värde om 24,2 MSEK inför listningen på Nasdaq First North ("Erbjudandet"). De inkomna anmälningarna i Erbjudandet summerar till cirka 16,0 MSEK, motsvarande 66,1 procent av Erbjudandet.

Infrea AB ("Infrea" eller "Bolaget") offentliggör utfallet av erbjudandet om att teckna aktier i Bolaget till ett värde om 24,2 MSEK ("Erbjudandet"). De inkomna anmälningarna i Erbjudandet summerar till cirka 16,0 MSEK, motsvarande 66,1 procent av Erbjudandet. Innan Erbjudandet uppgick antalet aktier till 15 000 000. Efter Erbjudandet uppgår antalet aktier till 15 726 550. Anmälningsperioden i Erbjudandet löpte från den 27 mars 2018 till och med den 12 april 2018. Erbjudandet tillför Bolaget cirka 120 nya aktieägare, vilket innebär att Bolaget har cirka 180 aktieägare efter Erbjudandet.

Nasdaq First North har godkänt Infreas ansökan om upptagande till handel, under förutsättning att sedvanliga villkor är uppfyllda, såsom att Bolaget möter Nasdaq First North spridningskrav. Första handelsdag är planerad till den 20 april 2018.

"Det är mycket glädjande att se att så många vill följa med oss på denna spännande resa, vilken jag är mycket förväntansfull inför." säger Tony Andersson, VD på Infrea.

Preliminär tidsplan
Avräkningsnotor skickas ut till de som erhållit tilldelning, 16 april 2018
Likviddag för avräkningsnotor, 18 april 2018
Första dag för handel på Nasdaq First North, 20 april 2018

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Kaiding KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen och noteringen på Nasdaq First North. Efter att handel inleds på Nasdaq First North kommer Mangold att agera Certified Adviser för Bolaget.

Stockholm 2018-04-16

För mer information, vänligen kontakta:
Tony Andersson, VD
+46 8 401 0181

Om Infrea             
Infrea är en industrigrupp som säljer tjänster och produkter inom industriservice och infrastruktur genom att förvärva och utveckla verksamheter med en sund grundaffär och tydlig förbättringspotential. Bolaget är för närvarande verksamt inom tre huvudsakliga affärsområden; brandsäkerhet, mark och anläggning samt infrastruktur. Infreas fortsatta tillväxt kommer att bestå i en kombination av organisk tillväxt, kompletterande förvärv av bolag inom befintliga affärsområden samt adderande av ytterligare affärsområden genom att förvärva bolag med liknande karaktär och marknadsförutsättningar. Affärsområdena utgörs av enskilda verksamheter med egna varumärken och planeras bibehålla denna struktur, även för tillkommande affärsområden.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Infrea. Erbjudandet till berörda personer att teckna aktier i Infrea sker endast genom det investeringsmemorandum som Bolaget offentliggjort idag.

Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia ("USA")), Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i Infrea har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.