Pressmeddelanden

Infrea har tillträtt aktierna i Jonab Anläggning AB, gruppens hittills största förvärv, och beslutat om nyemission

Som meddelades 2021-07-01 förvärvar Infrea 100 procent av Jonab Anläggnings AB. Idag 2021-09-02 slutfördes affären via att Infrea tillträtt aktierna.

Bolaget tillträddes idag den 2 september 2021 och kommer att ingå i Infreas räkenskaper från och med idag. Detta förvärv beräknas tillföra Infrea en årlig omsättning om cirka 340 Mkr och ett EBIT-resultat om cirka 23 Mkr. Köpeskillingen (på kassa- och skuldfri basis) uppgår till cirka 111 Mkr inklusive eventuell tilläggsköpeskilling om maximalt 14 Mkr. Förvärvet finansieras med egna medel, 30,8 Mkr i nyemitterade Infrea-aktier och externa lån.
I enlighet med beslut på extra bolagsstämma 2021-08-04 emitteras 667 628 aktier baserat på volymviktad genomsnittskurs om 46,14 kronor per aktie mätt under perioden 2021-08-02 - 2021-08-27. Emissionen innebär en utspädning om 3,9 procent.

- Det är en stor dag för Infrea i och med tillträdet av Jonab, vårt hittills största tillskott till Infrea-gruppen. Förvärvet är ett led i Infreas uttalade strategi att stärka gruppen både geografiskt och kompetensmässigt. Med Jonab etablerar Infrea geografisk närvaro i Halland och Skåne samt får 80 nya kompetenta medarbetare.
Vi ser med spänning fram emot att tillsammans med ledningen i Jonab fortsätta utveckla bolaget i detta nya skede, säger Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea

Stockholm 2021-09-02

For mer information:

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: infrea.se.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.