Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

INFREA har ansökt om att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North

INFREA ska som ägare till bolag inom industriservice och infrastruktur agera långsiktigt inom särskilt utvalda nischer. Denna strategi har under Bolagets historia varit lönsam och styrelsen bedömer att det finns fler sådana nischer som kan bli aktuella för förvärv. Bolaget går därför vidare genom att bredda ägandet och ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North. Styrelsens bedömning är att Bolaget genom en listning på Nasdaq First North kommer att kunna nå fler entreprenörer eller andra ägare av intressanta förvärvskandidater. Inom Bolagets nisch har INFREA möjlighet att kunna vara en attraktiv köpare för bolag som exempelvis står inför generationsskiften.

- Vårt resultat och aktieägarvärde skapas i våra bolag. Vi skall fortsätta arbeta aktivt för att öka bolagens långsiktiga lönsamhet, dels genom att dra nytta av INFREAs plattform, vilken kan stötta verksamheterna bättre på ett operativt plan och dels genom vårt stora nätverk. För oss är det viktigt att våra bolag behåller sina kulturer och upparbetade arbetssätt. Vi har tack vare nära relationer till kunder och leverantörer, skaffat oss en god marknadskännedom, vilket ger oss nya affärsmöjligheter och är en del av vårt framgångsrecept. En notering på Nasdaq First North kommer inte bara öka det allmänna intresset för Bolaget, utan även ge möjligheten att kunna använda aktier som betalningsmedel vid förvärv, säger Tony Andersson, VD INFREA.

Information om noteringen
Bolaget avser att emittera nya aktier i ett erbjudande i samband med noteringen. Mangold Fondkommission AB har utsetts till finansiell rådgivare.

Stockholm 2018-01-31

För mer information, vänligen kontakta:
Tony Andersson, VD
[email protected]
+46 (0)8 401 0181

Mangold Fondkommission AB
[email protected]
+46 (0)8 5030 1550

Om INFREA
INFREA är en industrigrupp som säljer tjänster och produkter inom industriservice och infrastruktur genom att förvärva och utveckla verksamheter med en sund grundaffär och tydlig förbättringspotential. Bolaget är för närvarande verksamt inom tre huvudsakliga affärsområden; brandsäkerhet genom dotterbolaget BST Brandskyddsteamet AB, mark och anläggning genom dotterbolaget Asfaltsverket Öst AB samt infrastruktur genom dotterbolagen CLEANPIPE Sverige AB och Cija Tank AB. INFREAs fortsatta tillväxt kommer att bestå i en kombination av organisk tillväxt, kompletterande förvärv av bolag inom befintliga affärsområden samt adderande av ytterligare affärsområden genom att förvärva bolag med liknande karaktär och marknadsförutsättningar. Affärsområdena utgörs av enskilda verksamheter med egna varumärken och planeras bibehålla denna struktur, även för tillkommande affärsområden.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.