Pressmeddelanden

Infrea genomför riktad nyemission av aktier i samband med förvärv

Styrelsen i Infrea AB (publ) ("Infrea" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2022, beslutat om en riktad nyemission om 254 625 aktier i samband med det tidigare kommunicerade och genomförda förvärvet av Markentreprenader Förvaltning i Valne AB.

Skälen till nyemissionen och anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget, i enlighet med pressmeddelande som offentliggjordes den 7 april 2022, har förvärvat Markentreprenader Förvaltning i Valne AB. I samband med förvärvet har Bolaget åtagit sig att erlägga betalning delvis i form av nyemitterade aktier i Bolaget.

Teckningskursen har fastställts enligt förvärvsavtalet till 22,191 kronor per aktie. Grunden för teckningskursen är den volymviktade genomsnittskursen för Infreas aktie på Nasdaq Stockholm under perioden den 5 augusti 2022 till och med den 1 september 2022.

Nyemissionen riktas till säljarna Frank Invest AB (108 795 aktier), Markentreprenad i Offerdal AB (72 684 aktier), Droludden AB (36 573 aktier) och Kvitsle Invest AB (36 573 aktier) avseende förvärvet av Markentreprenader Förvaltning i Valne AB. Betalning sker genom kvittning av säljarnas fordringar.

Nyemissionen medför att det totala antalet aktier och röster i Bolaget ökar med 254 625 aktier och röster från 19 839 253 aktier och röster till 20 093 878 aktier och röster. Aktiekapitalet ökar med 10 185 kronor till 803 755,12 kronor. Nyemissionen innebär en utspädning av aktiekapitalet och röstetalet om cirka 1,3 procent.

För mer information:
Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 80

Om Infrea:
Vi är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. För oss är det viktiga att våra dotterbolag står i fokus och får rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: https://investor.infrea.se/.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.