Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Infrea genomför riktad kvittningsemission av aktier i samband med förvärv

Styrelsen i Infrea AB (publ) ("Infrea" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2022, beslutat om en riktad kvittningsemission om 481 595 aktier i samband med de tidigare kommunicerade och genomförda förvärven av Upplands Markentreprenad AB och Rotomill AB.

Skälen till nyemissionen och anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget i enlighet med pressmeddelande som offentliggjordes den 7 januari 2022 har förvärvat Upplands Markentreprenad AB och i enlighet med pressmeddelande som offentliggjordes den 27 januari 2022 respektive den 1 mars 2022 har förvärvat Rotomill AB. I samband med respektive förvärv har Bolaget, i syfte att bredda aktieägarbasen med för Bolaget viktiga aktieägare, åtagit sig att erlägga betalning delvis i form av nyemitterade aktier i Infrea.

Teckningskursen har fastställts enligt förvärvsavtalen till 25,87855 kronor per aktie. Grunden för teckningskursen är den volymviktade genomsnittskursen för Infreas aktie på Nasdaq Stockholm under perioden den 10 maj 2022 till och med den 8 juni 2022.

Nyemissionen riktas till säljaren Snowstar Holding AB (328 959 aktier) avseende förvärvet av Upplands Markentreprenad AB och säljaren Rotomill Holding AB (152 636 aktier) avseende förvärvet av Rotomill AB. Betalning sker genom kvittning av säljarnas fordringar.

Nyemissionen medför att det totala antalet aktier och röster i Bolaget ökar med 481 595 aktier och röster från 19 357 658 aktier och röster till 19 839 253 aktier och röster. Aktiekapitalet ökar med 19 263,80 kronor till 793 570,12 kronor. Nyemissionen innebär en utspädning på aktiekapitalet och röstetalet om cirka 2,4 procent.

För mer information:

Tony Andersson, Vd Infrea, +46 (0)8 401 01 80
Henrik Nordin, CFO Infrea, +46 (0)8-401 01 80

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. För oss är det viktiga att våra dotterbolag står i fokus och får rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: https://investor.infrea.se/.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.