Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Infrea förvärvar resterande minoritetsandelar i Asfaltsgruppen

Tony Andersson, VD i Infrea säger "Vi är glada att Infrea nu kunnat förvärva resterande utestående aktier i Asfaltsgruppen vilket också innebär att vi nu äger 100 procent i samtliga operativa dotterbolag. Detta möjliggör för oss att få en bättre kontroll på kassaflödet i koncernen samt att det ger oss större förutsättningar att fortsätta att investera inom bland annat asfaltsektorn."

För mer information:

Tony Andersson, VD Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Denna information ar sådan information som Infrea AB ar skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2019 kl. 09:45 CET.

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla onoterade bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet. Infrea.se

Bolagets aktie ar noterad på Nasdaq First North Premier och Erik Penser Bank AB, tel +46 (0)8 463 80 00, e-post [email protected], ar bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.