Pressmeddelanden

Infrea AB (publ) offentliggör investeringsmemorandum och genomför nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North

Med anledning av förestående nyemission riktad till allmänheten i Sverige om 24 MSEK före emissionskostnader ("Erbjudandet") i samband med den planerade noteringen av aktierna i Infrea AB ("Infrea" eller "Bolaget") på Nasdaq First North har Infrea idag offentliggjort ett investeringsmemorandum vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.infrea.se, och på Mangold Fondkommission AB:s ("Mangold") hemsida, www.mangold.se.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet innefattar en nyemission om cirka 24 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningskursen i Erbjudandet är 22 SEK per aktie, motsvarande en pre-money-värdering av Bolagets aktievärde om cirka 330 MSEK.
  • Totalt kan 1 100 000 aktier komma att emitteras i samband med Erbjudandet.
  • Anmälningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 27 mars 2018 till och med den 12 april 2018.
  • Nasdaq First North har godkänt Infreas ansökan om upptagande till handel, under förutsättning att sedvanliga villkor är uppfyllda, såsom att Bolaget möter Nasdaq First North spridningskrav.
  • Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North är den 20 april 2018 under kortnamnet INFREA.

Bakgrund och motiv för Erbjudandet
Infrea ska som ägare till bolag inom industriservice och infrastruktur agera långsiktigt inom särskilt utvalda nischer. Denna strategi har under Bolagets historia varit lönsam och styrelsen bedömer att det finns fler sådana nischer som kan bli aktuella för förvärv. Bolaget går därför vidare genom att bredda ägandet och ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North. Styrelsens bedömning är att Bolaget genom en listning på Nasdaq First North kommer att kunna nå fler entreprenörer eller andra ägare av intressanta förvärvskandidater. Inom Bolagets nisch har Infrea möjlighet att kunna vara en attraktiv köpare för bolag som exempelvis står inför generationsskiften.

"Vårt resultat och aktieägarvärde skapas i våra bolag. Vi skall fortsätta arbeta aktivt för att öka bolagens långsiktiga lönsamhet, dels genom att dra nytta av Infreas plattform, vilken kan stötta verksamheterna bättre på ett operativt plan och dels genom vårt stora nätverk. För oss är det viktigt att våra bolag behåller sina kulturer och upparbetade arbetssätt. Vi har tack vare nära relationer till kunder och leverantörer, skaffat oss en god marknadskännedom, vilket ger oss nya affärsmöjligheter och är en del av vårt framgångsrecept. En notering på Nasdaq First North kommer inte bara öka det allmänna intresset för Bolaget, utan även ge möjligheten att kunna använda aktier som betalningsmedel vid förvärv." säger Tony Andersson, VD på Infrea.

Investeringsmemorandum
Ett investeringsmemorandum i samband med Erbjudandet har idag offentliggjorts och finns tillgängligt på Infreas hemsida, www.infrea.se, samt på Mangolds hemsida, www.mangold.se.

Preliminär tidsplan
Anmälningsperiod 27 mars - 12 april 2018
Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet 16 april 2018
Likviddag för avräkningsnotor 18 april 2018
Beräknad första dag för handel 20 april 2018

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatbyrån Kaiding KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen och noteringen på Nasdaq First North.

Stockholm 2018-03-26

För mer information, vänligen kontakta:
Tony Andersson, VD
+46 70 650 88 69

Om Infrea
Infrea är en industrigrupp som säljer tjänster och produkter inom industriservice och infrastruktur genom att förvärva och utveckla verksamheter med en sund grundaffär och tydlig förbättringspotential. Bolaget är för närvarande verksamt inom tre huvudsakliga affärsområden; brandsäkerhet genom dotterbolaget BST Brandskyddsteamet AB, mark och anläggning genom dotterbolaget Asfaltsverket Öst AB samt infrastruktur genom dotterbolagen CLEANPIPE Sverige AB och Cija Tank AB. Infreas fortsatta tillväxt kommer att bestå i en kombination av organisk tillväxt, kompletterande förvärv av bolag inom befintliga affärsområden samt adderande av ytterligare affärsområden genom att förvärva bolag med liknande karaktär och marknadsförutsättningar. Affärsområdena utgörs av enskilda verksamheter med egna varumärken och planeras bibehålla denna struktur, även för tillkommande affärsområden.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Infrea. Erbjudandet till berörda personer att teckna aktier i Infrea sker endast genom det investeringsmemorandum som Bolaget offentliggjort idag.

Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia ("USA")), Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i Infrea har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.