Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Infrea AB ("Bolaget" eller "Infrea") håller extra bolagsstämma onsdagen den 4 augusti 2021

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 kommer stämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomförs stämman, med stöd av tillfälliga lagregler, genom förhandsröstning (poströstning). Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

A. Rätt att delta, anmälan och frågor

Aktieägare som genom förhandsröstning önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 juli 2021, och
  • anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan, så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 3 augusti 2021.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 29 juli 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, https://infrea.se/. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 3 augusti 2021. Formuläret bör i god tid före stämman skickas med e-post till [email protected] eller med post till Bolaget på adress Infrea AB, "Extra bolagsstämma", Gamla Brogatan 34, SE-111 20 Stockholm. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska en undertecknad och daterad fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Fullmaktsformuläret kan erhållas på Bolagets webbplats https://infrea.se/. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om stämman eller för att få förhandsröstningsformuläret och eventuellt fullmaktsformulär skickat per post, vänligen kontakta Bolaget per e-post till [email protected].

Frågor

Eftersom någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud inte kommer att hållas, kommer det heller inte finnas möjlighet att ställa några frågor vid stämman. Frågor i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) kan istället skickas i förväg med post till Bolaget på adress Infrea AB, Gamla Brogatan 34, SE-111 20 Stockholm eller per e-post till [email protected] senast söndagen den 25 juli 2021. Frågorna kommer att besvaras och publiceras senast fredagen den 30 juli 2021. Frågorna och svaren kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på Gamla Brogatan 34 i Stockholm och på Bolagets webbplats, https://infrea.se/ och kommer att skickas till aktieägaren under förutsättning att aktieägarens adress är känd av Bolaget eller tillhandahålls av aktieägaren tillsammans med frågan.

Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs onsdagen den 4 augusti 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställd.

B. Ärenden

B.I Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande;
  2. Val av ordförande vid stämman;
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
  4. Godkännande av dagordningen;
  5. Val av en eller två justeringsmän att justera protokollet;
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
  7. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om kvittningsemission;
  8. Stämmans avslutande.

B.II Val av ordförande (ärende 2)

Styrelsen föreslår att Tomas Bergström väljs till ordförande vid stämman, eller vid dennes förhinder den som styrelsen anvisar.

B.III Styrelsens förslag till upprättande och godkännande av röstlängd (ärende 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeraren.

B.IV Styrelsens förslag till val av en eller två justeringsmän att justera protokollet (ärende 5)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås aktieägare Jan Arnesson eller, vid dennes förhinder den som styrelsen istället anvisar. Justerarens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

B.VI Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om kvittningsemission (ärende 7)

Bolaget har, i enlighet med det pressmeddelande som offentliggjordes den 1 juli 2021, träffat avtal om att förvärva Jonab Anläggnings AB. I samband därmed har Bolaget, i syfte att bredda aktieägarbasen med för Bolaget strategiskt viktiga aktieägare, åtagit sig att till säljarna erlägga betalning delvis i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att stämman bemyndigar styrelsen under tiden fram till nästa årsstämma att, i samband med tillträdet av förvärvet av Jonab Anläggnings AB och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om kvittningsemission om högst 30 800 000 kronor. Skälet till förslaget och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är förvärvet av Jonab Anläggnings AB.

Giltigt beslut enligt denna punkt förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

C. Aktier och röster

Antalet utestående aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 16 734 610. Bolaget innehar inga egna aktier.

D. Handlingar

Kallelsen samt övriga handlingar inför stämman hålls tillgängliga hos Bolaget på Gamla Brogatan 34, Stockholm samt på Bolagets webbplats, www.infrea.se, och kommer att skickas till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att finnas tillgänglig hos Bolaget. Samtliga handlingar, inklusive bolagsstämmoaktieboken, framläggs genom att de hålls tillgängliga på detta sätt.

E. Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

________________________

Stockholm i juli 2021 Infrea AB
Styrelsen

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.