Pressmeddelanden

Rättelse: Delårsrapport Q4 2018

Bokslutskommuniké 2018
(Rättelse - Felaktig rubriksättning, helår 2018 är korrekt rubrik nedan)

Summering

Q4 2018

 • Koncernens omsättning uppgick till 224,6 Mkr (jmf siffror saknas då koncernen bildades 2017-12-31)
 • EBITDA för koncernen uppgick till 23,9 Mkr (-)
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 22,9 Mkr (-)
 • Resultat per aktie 0,53 kr (3,05)
 • Affärsområden:
  • Inom Vatten & Avlopp har ny VD rekryterats för att fortsätta att växla upp affärsområdets lönsamhet och höja effektiviteten i verksamheten
  • Mark & Anläggning avslutade året med hög beläggning
  • Affärsområdet Brandskydd har en fortsatt god tillväxt och starkt orderläge

Helår 2018

 • Infreas aktie noterades på Nasdaq First North 20 april 2018
 • Koncernens omsättning uppgick till 696,8 Mkr (-)
 • EBITDA för koncernen uppgick till 57,3 Mkr (-)
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 31,9 Mkr (-)
 • Resultat per aktie 0,06 kr (3,05)
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 (0 kr)

Koncernens resultatöversikt kvartalsvis

2018

Q1

 Q2*)

Q3

Q4

Omsättning, Mkr

109,2

197,6

165,5

224,6

EBITDA marginal, %

-1,8%

10,1%

9,3%

10,7%

Rörelsemarginal, %

-7,6%

4,1%

5,5%

10,2%

Vinst per aktie, kr

-0,69

-0,13

0,30

0,53

*) Omklassificering till eget kapital har skett av transaktionskostnader om 2,3 Mkr relaterade till emissionen som i tidigare redovisats i resultaträkningen

Väsentliga händelser efter årets utgång

 • Strategisk översyn av Infreas innehav i affärsområdet Brandskydd
 • BST Brandskyddsteamet AB förvärvar Swe Sprinkler AB

Infrea i mål med sitt första år som noterat bolag - ett lyckat år!

För Infrea var 2018 ett händelserikt år. Dels genomförde vi vår börsnotering den 20 april 2018. Dels landade vi ett strategiskt viktigt förvärv i Tälje Mark. Samtidigt har vi aktivt jobbat med våra innehav. Framförallt tänker jag på Cleanpipe-gruppen där vi rekryterat en ny VD för att fortsätta att växla upp gruppens lönsamhet. Detta ligger i linje med att Infrea fokuserar på effektivitet och kostnadsbesparingar som en förlängning av det arbete som inleddes under kvartal två. Det är ett långsiktigt arbete som kräver fokus och uthållighet.

Under hösten lade vi om redovisningsprincipen från K3 till IFRS för att bli jämförbara med övriga börsbolag. Vi skapar genom detta även förutsättningar för ett eventuellt framtida listbyte till i första hand Nasdaq Premier men där efter Main Market.

Året var sammantaget hektiskt men samtidigt roligt eftersom vi var och är i en etableringsfas. Infrea har stor potential att fortsätta växa inom sina affärsområden, framför allt i Storstockholm, Mälardalen och på Västkusten.

Starkt fjärde kvartal och Infrea gör sig redo för att ta sig an 2019 med full fart

Infrea avslutade året med sitt starkaste kvartal och levererade ett EBITDA resultat för fjärde kvartalet om 24 Mkr. Om vi därtill lägger förvärvet av Tälje Mark - som vi tillträdde vid årsskiftet - ser jag positivt på 2019 och vår fortsatta tillväxt. Detta trots att vi alla kan ta del av mediernas rapporter om svängningar på marknaden, framförallt inom bostadssektorn. Infrea har väldigt liten exponering mot bostadssektorn och framförallt mot nyproduktion. Därmed verkar marknadsutsikten vara fortsatt stabil för Infrea även under kommande år.

Infreas medarbetare är engagerade

Med äkta engagemang och långsiktigt arbete skapar vi välmående verksamheter som ger avkastning till ägarna. Våra branscher växer och lika så våra bolag, vi växte med 8 procent jmf proforma 2017. Detta ger oss bra förutsättningar och en stabil plattform. Under 2019 kommer vi att fokusera på vår förvärvade tillväxt. Jag har ögat på många intressanta investeringsobjekt och skulle inte vara förvånad om vi lyckas landa ett par bra affärer under året.

Tony Andersson, VD

Denna information är sådan information som Infrea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2019 kl 08.30 CET.

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida infrea.se.

Fullständig rapport bifogas till detta pressmeddelande.

2019-02-20

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tony Andersson, VD, tel 08-401 01 81, tony.andersson@infrea.se
Lars Solin, CFO, tel 08-401 01 82, lars.solin@infrea.se

Om Infrea AB (publ)

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning, Vatten & Avlopp samt Brandskydd. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla onoterade bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, tel +46 (0)8 503 01 550, e-post CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. infrea.se

27 februari, 2020
Regulatorisk

Infrea förvärvar Göteborgsbaserade bolaget BRAMARK Entreprenad i Göteborg AB till 100 procent. Samtidigt går bolaget samman med sedan tidigare förvärvade Mark & VA i Göteborg AB och drivs fortsättningsvis som BRAMARK & VA, under VD Carl-Johan Grimslätt.

25 februari, 2020
Regulatorisk

Infreas dotterbolag Asfaltsgruppen vinner och har förnyat ramavtalet med Trafikverket Östergötland. Avtalet är på tre år med möjlighet till förlängning på ett år. Ett starkt bevis på Infreas konkurrenskraft som stärker den fortsatta utvecklingen av koncernen.

19 februari, 2020
Regulatorisk

Vid extra bolagsstämma 2020-02-17 i Infrea har Tomas Bergström invalts till ny styrelseledamot i enlighet med valberednings förslag till bolagsstämman.

18 februari, 2020
Regulatorisk

1 januari - 31 december 2019

Fjärde kvartalet 2019

 • Koncernens intäkter uppgick till 239,4 Mkr (127,0).
 • EBITDA för koncernen uppgick till 20,9 Mkr (8,9).
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 8,6 Mkr (4,5).
 • Resultat per aktie 0,2 kr (0,53).
 • Mark & Anläggningssegmentet fortsätter att växa. Den 1 oktober tillträdde Infrea tre bolag och i december förvärvade Infrea utestående minoritet om 23,8 procent i Asfaltsgruppen som därefter är helägt av koncernen. Rörelsemarginalen i den befintliga strukturen, exklusive förvärvade bolag, uppgick till 13,9 procent (13,5) för kvartalet medan den totala rörelsemarginalen för kvartalet blev 8,6 procent (13,5). Försvagningen är relaterad till de tre förvärvade bolagen som hade en svag inledning, men som dock förbättrades i senare delen av kvartalet.
 • Vatten & Avlopp arbetar systematiskt för att förbättra lönsamheten och har under kvartalet tagit engångskostnader på drygt 2 Mkr.
 • På en extra bolagsstämma valdes Elsa Widding till ny ledamot i styrelsen. Det beslutades också om en extrautdelning om 0,60 kr/aktie samt om några justeringar i Infreas bolagsordning.
16 januari, 2020
Regulatorisk

Aktieägarna i Infrea AB (publ) ("Infrea") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 februari 2020 klockan 10.00 på Victory Hotel, Lilla Nygatan 4 i Stockholm. Detta mot bakgrund av att aktieägare representerande mer än 10 procent av aktierna i bolaget har begärt en extra bolagsstämma för att behandla fråga om val av styrelseledamot.

20 december, 2019
Regulatorisk

"Byggmästaren" har idag genom det helägda Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB förvärvat 3 miljoner aktier, motsvarande ca 17,9 procent av rösterna och kapitalet i Infrea AB. Aktierna har förvärvats på kurs 25 kr per aktie, motsvarande 75 miljoner kronor.

15 november, 2019
Regulatorisk

Tredje kvartalet 2019
· Koncernens intäkter uppgick till 127,7 Mkr (107,9).
· EBITDA för koncernen uppgick till 11,3 Mkr (11,5).
· Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 3,6 Mkr (6,0).
· Resultat per aktie -0,08 kr (0,30).
· Mark & Anläggning förbättrar sin rörelsemarginal till 11,9% (7,8). Förbättringen jämfört med föregående år hänförs både till förvärv, men även till marginalförbättringar i befintliga innehav. Avtal har tecknats om att förvärva Mark & VA i Göteborg AB och Siljan Schakt AB.
· Vatten & Avlopp arbetar systematiskt för att förbättra lönsamheten efter ett svagt kvartal.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
· Den 1 oktober tillträdde koncernen tre bolag; Anläggningsgruppen i Skaraborg AB, Mark & VA i Göteborg AB och Siljan Schakt AB. Baserat på deras senaste årsredovisningar bedöms dessa tre bolag tillföra ca 350 Mkr i omsättning på årsbasis. I samband med tillträdet gjordes även nyemissioner riktade till säljarna om totalt 1 008 060 nya aktier.
· På en extra bolagsstämma valdes Elsa Widding till ny ledamot i styrelsen. Det beslutades också om en extrautdelning om 0,60 kr/aktie samt om några justeringar i Infreas bolagsordning.
· Infrea has utsett Henrik Nordin att efterträda Lars Solin som CFO. Henrik Nordin tillträder den 27 januari 2020 och kommer närmast från rollen som CFO i First North-noterade TCECUR Group.

21 oktober, 2019
Regulatorisk

Infrea har utsett Henrik Nordin till ny CFO samt till medlem i koncernledning för Infrea med tillträde den 27 januari 2020. Henrik Nordin efterträder nuvarande CFO Lars Solin som valt att lämna sin position.

1
2
...
7
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.