Pressmeddelanden

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019

Tredje kvartalet 2019
· Koncernens intäkter uppgick till 127,7 Mkr (107,9).
· EBITDA för koncernen uppgick till 11,3 Mkr (11,5).
· Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 3,6 Mkr (6,0).
· Resultat per aktie -0,08 kr (0,30).
· Mark & Anläggning förbättrar sin rörelsemarginal till 11,9% (7,8). Förbättringen jämfört med föregående år hänförs både till förvärv, men även till marginalförbättringar i befintliga innehav. Avtal har tecknats om att förvärva Mark & VA i Göteborg AB och Siljan Schakt AB.
· Vatten & Avlopp arbetar systematiskt för att förbättra lönsamheten efter ett svagt kvartal.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
· Den 1 oktober tillträdde koncernen tre bolag; Anläggningsgruppen i Skaraborg AB, Mark & VA i Göteborg AB och Siljan Schakt AB. Baserat på deras senaste årsredovisningar bedöms dessa tre bolag tillföra ca 350 Mkr i omsättning på årsbasis. I samband med tillträdet gjordes även nyemissioner riktade till säljarna om totalt 1 008 060 nya aktier.
· På en extra bolagsstämma valdes Elsa Widding till ny ledamot i styrelsen. Det beslutades också om en extrautdelning om 0,60 kr/aktie samt om några justeringar i Infreas bolagsordning.
· Infrea has utsett Henrik Nordin att efterträda Lars Solin som CFO. Henrik Nordin tillträder den 27 januari 2020 och kommer närmast från rollen som CFO i First North-noterade TCECUR Group.

Januari - september 2019
· Koncernens intäkter för kvarvarande verksamheter uppgick till 375,0 Mkr (272,5).
· EBITDA för koncernen uppgick till 22,6 Mkr (2,7).
· Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -0,4 Mkr (-13,4).
· Resultat per aktie 2,97 kr (-0,49).

Resultatutveckling i sammandrag

Belopp i Mkr

2019
juli-sept

2018
juli-sept

förändr.

2019 jan-sept

2018
jan-sept

förändr.

2018/2019
rull 12
mån 1)

2018
jan-dec

Om IFRS16 ej tillämpats
2019 jan-sept

Nettoomsättning

127,1

111,8

15,3

373,0

266,5

106,5

500,3

393,9

373,0

Rörelseresultat

3,6

6,0

-2,4

-0,4

-13,4

13,0

4,0

-8,90

-1,2

Rörelsemarginal, %

2,8

5,6

-

neg

neg

-

0,8

neg

neg

EBITDA

11,3

11,5

-0,2

22,6

2,7

19,9

31,4

11,5

11,5

EBITDA marginal, %

8,8

10,7

-

6,0

1,0

-

6,3

2,9

3,1

Periodens resultat,

kvarvarande verksamheter

0,2

4,8

-4,6

2,0

-14,8

16,8

5,7

-11,0

2,6

Resultat per aktie,

före och efter utspädning, kr

-0,08

0,3

-0,38

2,97

-0,49

3,46

3,52

0,06

3,0

1) I rullande tolv ingår IFRS 16 från och med januari 2019.

VD-kommentar

Så här när vi går in i vintermånaderna är det en bra tid att reflektera över de tre kvartal som passerat samtidigt som vi kan lyfta blicken mot vårt fjärde och framtiden därefter. Infreas vision är att både investerare och företagare ska välja Infrea när de vill se sitt kapital växa eller förädla sitt livsverk som de byggt upp under många år. För de som vill känna sig trygga och skapa långsiktigt värde skall vi vara ett bra alternativ.

Vi fortsätter vårt arbete med att växa inom vår nisch och med vår vision - att vi får samhällen att fungera. Under det här kvartalet har vi lyckats med två fina förvärv inom affärsområdet Mark & Anläggning: Mark & VA i Göteborg i Götaland och Siljan Schakt i Dalarna. Båda bolagen erbjuder tjänster inom markarbete och läggning av asfalt - viktiga delar när samhällen expanderar och utökar sin infrastruktur, eller underhåller den - och har kompetens att ta hand om hela värdekedjan inom området.

Siljan Schakt har en av de större privata maskinparkerna i Dalarna och driver därtill flera egna grus- och bergtäkter. Mark & VA i Göteborg kompletterar Infreas närvaro i det expansiva Västsverige. Tillsammans bidrar båda bolagen till arbetet att långsiktigt bygga en stabil och stark leverantör av infrastruktur. Med dessa förvärv ombord beräknas vår totala omsättning på årsbasis närma sig 1 miljard kr och vi har på kort tid lyckats återinvestera den volym vi tappade när vi avyttrade Affärsområdet Brandskydd.

Alfred Carinder har varit tillförordnad VD i Asfaltsgruppen sedan 1 mars i år, men är från den 1 oktober utsedd till VD för Asfaltsgruppen. Asfaltsgruppen har utvecklats mycket positivt det senaste halvåret och samarbetet med Infrea har fungerat bra. De arbetar med rätt fokus och därför känns det naturligt att ge Alfred Carinder fortsatt förtroende.

Vi fortsätter också vårt arbete mot förflyttning till Nasdaq Small Cap. Vi har fortsatt en väldigt stark balansräkning med en soliditet över 50 procent och på vår radar har vi fler förvärv vi jobbar mot. Våra sista månader på året kommer helt klart att vara fortsatt händelserika. Det är jag övertygad om.

Tony Andersson
VD

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tony Andersson, VD, tel 08-401 01 81, tony.andersson@infrea.se

Lars Solin, CFO, tel 08-401 01 82, lars.solin@infrea.se

Om Infrea
Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla onoterade bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Mangold Fondkommission AB, tel +46 (0)8 503 015 50, e-post CA@mangold.se, ar bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Infrea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 kl 08.30 CEST.

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida https://investor.infrea.se/finansiella-rapporter/. Fullständig rapport bifogas till detta pressmeddelande.

15 november, 2019
Regulatorisk

Tredje kvartalet 2019
· Koncernens intäkter uppgick till 127,7 Mkr (107,9).
· EBITDA för koncernen uppgick till 11,3 Mkr (11,5).
· Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 3,6 Mkr (6,0).
· Resultat per aktie -0,08 kr (0,30).
· Mark & Anläggning förbättrar sin rörelsemarginal till 11,9% (7,8). Förbättringen jämfört med föregående år hänförs både till förvärv, men även till marginalförbättringar i befintliga innehav. Avtal har tecknats om att förvärva Mark & VA i Göteborg AB och Siljan Schakt AB.
· Vatten & Avlopp arbetar systematiskt för att förbättra lönsamheten efter ett svagt kvartal.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
· Den 1 oktober tillträdde koncernen tre bolag; Anläggningsgruppen i Skaraborg AB, Mark & VA i Göteborg AB och Siljan Schakt AB. Baserat på deras senaste årsredovisningar bedöms dessa tre bolag tillföra ca 350 Mkr i omsättning på årsbasis. I samband med tillträdet gjordes även nyemissioner riktade till säljarna om totalt 1 008 060 nya aktier.
· På en extra bolagsstämma valdes Elsa Widding till ny ledamot i styrelsen. Det beslutades också om en extrautdelning om 0,60 kr/aktie samt om några justeringar i Infreas bolagsordning.
· Infrea has utsett Henrik Nordin att efterträda Lars Solin som CFO. Henrik Nordin tillträder den 27 januari 2020 och kommer närmast från rollen som CFO i First North-noterade TCECUR Group.

21 oktober, 2019
Regulatorisk

Infrea har utsett Henrik Nordin till ny CFO samt till medlem i koncernledning för Infrea med tillträde den 27 januari 2020. Henrik Nordin efterträder nuvarande CFO Lars Solin som valt att lämna sin position.

16 oktober, 2019
Regulatorisk

Vid dagens extra bolagsstämma i Infrea har Elsa Widding invalts till ny styrelseledamot. Bolaget breddar därmed både kompetensen och sammansättningen i styrelsen. Vidare beslöt stämman om en efterutdelning om 0,60 kronor per aktie.

1 oktober, 2019
Regulatorisk

Infreas tillväxt inom Mark & Anläggningssegmentet fortsätter. Idag slutförs förvärven av Anläggningsgruppen i Skaraborg AB, Mark & VA i Göteborg AB och Siljan Schakt Entreprenad AB. Med dessa förvärv och Infreas ägande i Asfaltsgruppen och Tälje Mark erhåller vi en operativ rörelse som sträcker sig från Västkusten genom Götaland upp till Stockholm och Dalarna.

27 september, 2019
Regulatorisk

Infrea fortsätter att utveckla portföljen och förvärvar Siljan Schakt Entreprenad AB. Bolaget verkar främst inom affärsområdena Mark & Anläggning, Vatten & Avlopp och täktverksamhet samt innehar en av de större privata maskinparkerna i Dalarna.

25 september, 2019
Regulatorisk

Alfred Carinder har varit tillförordnad VD för Asfaltsgruppen sedan 1 mars 2019. Infrea ger nu Carinder fortsatt förtroende och utnämner honom till VD-posten.

19 september, 2019
Regulatorisk

Infrea expanderar affärsområdet Mark & Anläggning genom förvärv av Mark & VA i Göteborg AB - leverantör av kompletta tjänster inom mark- och anläggningsarbete.

11 september, 2019
Regulatorisk

Aktieägarna i Infrea AB (publ) ("Infrea") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 16 oktober 2019 klockan 15.00 på Victory Hotel, Lilla Nygatan 4 i Stockholm.

1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.