Pressmeddelanden

Ändring av antalet aktier och röster i Infrea AB (publ)

Som tidigare offentliggjorts har styrelsen i Infrea AB (publ) ("Infrea" eller "Bolaget") med stöd av bemyndigande från årsstämman genomfört en riktad nyemission av aktier i Bolaget i samband med det tidigare kommunicerade och genomförda förvärvet av Markentreprenader Förvaltning i Valne AB. De aktier som emitterades till följd av nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och totala antalet aktier i Bolaget har till följd av nyemissionen ökat med 254 625 aktier och det totala antalet röster i Bolaget har ökat med 254 625 röster.

Per den 30 september 2022 uppgår det totala antalet utestående aktier i Infrea till 20 093 878 aktier och antalet röster i Infrea uppgår till 20 093 878 röster.

Stockholm 2022-09-30

För mer information:

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 80 

Denna information är sådan information som Infrea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 30 september 2022 kl. 08.30 CET.

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. För oss är det viktiga att våra dotterbolag står i fokus och får rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas. 

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: https://investor.infrea.se/.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.