Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Ändring av antalet aktier och röster i Infrea AB (publ)

Som tidigare offentliggjorts har styrelsen i Infrea AB (publ) ("Infrea" eller "Bolaget") med stöd av bemyndigande från årsstämman genomfört en riktad kvittningsemission av aktier i Bolaget i samband med de tidigare kommunicerade och genomförda förvärven av Upplands Markentreprenad AB och Rotomill AB. De aktier som emitterades till följd av nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och totala antalet aktier i Bolaget har till följd av nyemissionen ökat med 481 595 aktier och det totala antalet röster i Bolaget har ökat med 481 595 röster.

Per den 30 juni 2022 uppgår det totala antalet utestående aktier i Infrea till 19 839 253 aktier och antalet röster i Infrea uppgår till 19 839 253 röster.

För mer information:

Tony Andersson, VD Infrea, +46 (0)8 401 01 80
Henrik Nordin, CFO Infrea, +46 (0)8-401 01 80

Denna information är sådan information som Infrea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 30 juni 2022 kl. 08.30 CET.

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. För oss är det viktiga att våra dotterbolag står i fokus och får rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: https://investor.infrea.se/.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.