Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Andra kvartalet 2020
 • Koncernens nettoomsättning uppgår till 257,7 Mkr (166,3) vilket är en ökning med 55 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Förvärvad tillväxt står för 53 procent av ökningen.
 • EBITA för koncernen uppgår till 20,6 Mkr (9,3) drivet av förvärvade bolag med 4 Mkr och med 7 Mkr från den organiska strukturen.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 12,3 kr (10,2).
 • Periodens resultat uppgår till 13,9 kr (13,7).
 • Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter uppgår till 0,84 kr (0,67).
 • Den 3 april tillträddes förvärvet BRAMARK Entreprenad i Göteborg AB som ingår i affärsområdet Mark & Anläggning.
 • På årsstämman den 14 maj fastställdes styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2019 till 10 öre per aktie. Utdelningen har betalats ut till aktieägarna under kvartalet och uppgår till 1,7 Mkr.

Första halvåret 2020

 • Koncernens nettoomsättning uppgår till 391,9 Mkr (245,9) vilket är en ökning med 59 procent. Förvärvad tillväxt står för 58,8 procent av ökningen.
 • EBITA för koncernen uppgår till -1,1 Mkr (-3,6), där förbättringen kommer från den organiska strukturen med 2,0 Mkr och de förvärvade bolagen bidrar med 0,5 Mkr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 27,4 kr (32,4) vilket påverkas av det första kvartalet där vi i år har fler säsongsberoende verksamheter jämfört med samma period föregående år.
 • Periodens resultat uppgår till -6,6 kr (1,8). Ackumulerat resultat påverkas av det första kvartalet där vi i år har fler säsongsberoende verksamheter jämfört med samma period föregående år.
 • Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter uppgår till -0,33 kr (0,06).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Den 9 juli tecknade Infrea avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Mikaels Grävtjänst i Sanderäng AB. Köpeskillingen uppgår till 11 Mkr med en möjlig tilläggsköpeskilling om 14 Mkr. Bolaget tillträds den 1 september 2020 och kommer ingå i Infreas räkenskaper från den dagen. Bolaget kommer ingå i affärsområdet Mark & Anläggning och beräknas tillföra Infrea en årlig omsättning om ca 40 Mkr och förstärka rörelseresultatet med ca 4 Mkr.

Resultatutveckling i sammandrag

Belopp i Mkr

2020
apr-jun

2019
apr-jun


förändr.

2020
jan-jun

2019
jan-jun


förändr.

2019/2020
rull 12 mån

2019
jan-dec


förändr.

Nettoomsättning

257,7

166,3

55%

391,9

245,9

59%

757,7

611,7

24%

EBITA

20,6

9,3

121%

-1,1

-3,6

-

11,7

9,2

27%

EBITA marginal, %

7,9

5,6

-

neg

neg

-

1,5

1,5

-

EBITDA

33,1

16,7

98%

23,5

11,3

108%

55,7

43,5

28%

EBITDA marginal, %

12,8

10,0

-

6,0

4,6

-

7,3

7,1

-

Rörelseresultat

20,1

9,1

121%

-1,8

-4,0

-

10,3

8,1

27%

Rörelsemarginal, %

7,8

5,5

-

neg

neg

-

1,4

1,3

-

Periodens resultat, kvarvarande verksamheter

13,9

13,7

1%

-6,6

1,8

-

-1,9

6,4

-

Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter, före och efter utspädning, kr

0,84

0,67

25%

-0,33

0,06

-

-0,21

0,19

-

Kassaflöde från den löpande verksamheten

12,3

10,2

21%

27,4

32,40

-15%

24,3

29,3

-17%

VD-ord

"Vi ser en fortsatt hög efterfrågan på våra tjänster och vi har en bra orderbok"

Infrea stänger andra kvartalet med en jämn, stark orderingång samt ytterligare ett förvärv

Det är med glädje jag kan konstatera att omsättningen ökade med 55 procent i kvartalet till 257,7 Mkr (166,3) och att vi ackumulerat omsätter 391,9 Mkr (245,9), dvs en ökning med 59 procent för första halvåret i år. Vår utveckling håller i sig och kvartalet har varit bra, både med avseende på omsättning och resultat samt med flera fina vunna projekt. Vi har en bra orderbok och står fortsatt väl rustade för resten av året. Som alla vet har kvartalet varit speciellt med pandemin Covid-19 som påverkar samhällen över hela världen. Vi har ännu inte sett slutet och vi vet inte hur vi kommer att påverkas framöver. Vi följer gällande restriktioner och värnar om vår personals hälsa, där vi uppmanar de som har symptom att stanna hemma. Med låg sjukfrånvaro hittills har Infrea klarat sig bra.

I början på kvartalet tillträddes aktierna i BRAMARK Entreprenad i Göteborg AB med en estimerad årlig omsättning om ca 30 Mkr och efter kvartalets utgång kunde vi välkomna vårt senaste förvärv Mikaels Grävtjänst till Infrea-koncernen. Med sin etablering i Uddevalla kompletterar förvärvet koncernens geografiska närvaro längs västkusten på ett väldigt bra sätt. Mikaels Grävtjänst har en stor specialiserad maskinpark för mark- och anläggningsentreprenader och är ett fint bolag. Jag ser fram emot att få möjligheten att få vara med och bidra till bolagets framtida utveckling när vi tillträder aktierna under kvartal tre, i början på september.

Asfaltsgruppens etablering av sin filial i Stockholm har bidragit till deras starka tillväxt i kvartalet. Bolagsgruppen ökar sin omsättning med 24 Mkr jämfört med samma period föregående år, där den nya etableringen står för 80 procent av tillväxten. Vår investering i ett nytt asfaltverk i Vagnhärad kommer att komma väl till pass för Asfaltsgruppens fortsatta expansion och för ökad tillväxt inom affärsområdet Mark & Anläggning. Det nya verket kommer vara i produktion under tredje kvartalet och finansieras via leasing. Verket är under uppbyggnad, men leasingavtalet börjar först löpa när verket är färdigställt och har inte belastat Infreas balansräkning per den sista juni.

Cleanpipe-gruppen börjar leverera positiva resultat efter det tuffa kostnads- och effektiviseringsarbete som skedde under fjolåret. EBITA för andra kvartalet uppgår till 1,2 Mkr (-3,9). Cleanpipe-gruppen levererar ett positivt resultat trots att året inletts med en lägre omsättningstakt, med en omsättning under andra kvartalet om 46,8 Mkr jämfört med 53,4 Mkr förra året. Den minskade omsättningen är helt enligt förväntan och ett resultat av avslutade olönsamma affärer. Utvecklingen är i rätt riktning, och det gäller nu att de fortsätter att hålla i detta och fortsätter utvecklas framåt. I år är fokus att återigen ta marknadsandelar men med en effektivare organisation. Arbetet pågår för fullt och jag är spänd på att fortsatt följa Cleanpipe-gruppens utveckling resten av året.

Det känns tryggt att vi trots det senaste halvårets förändrade världsläge alltjämt märker att infrastrukturmarknaden är god och hälsosam. Vi ser idag ingen tendens till någon större avmattning på efterfrågan av våra tjänster och våra dotterbolags orderböcker är välfyllda för resten av året. Vi fortsätter att söka efter fler förvärv och att arbeta med Infrea-koncernens utveckling och jag ser fram emot vårt fortsatta arbete kommande kvartal.

Tony Andersson
VD och Koncernchef

Infrea

For mer information:

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81, [email protected]
Henrik Nordin, CFO, +46 (0)8 401 01 82, [email protected]

Denna information är sådan information som Infea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti kl. 08.30 CET.

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida investor.infrea.se/finansiella-rapporter/. Fullständig rapport bifogas till detta pressmeddelande.

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Erik Penser Bank AB, tel +46 (0)8 463 80 00, e-post, [email protected] ar bolagets Certified Adviser. infrea.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.