Pressmeddelanden

Kommuniké från Infreas årsstämma 2020

På Infreas årsstämma den 14 maj 2020 fattades följande beslut:

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2019 till 10 öre per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 8 maj 2020. Utbetalning beräknas ske den 22 maj 2020.

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Till styrelseledamöter omvaldes Urban Sturk, Elsa Widding, Erik Lindeblad, Tomas Bergström och Pontus Lindwall. Helene Willberg valdes in som ny ledamot. Urban Sturk omvaldes till styrelsens ordförande.

Till revisor omvaldes Grant Thornton Sweden AB för tiden fram till årsstämman 2021. Grant Thornton har till huvudansvarig revisor utsett Elizabeth Falk.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission om högst 1 750 000 aktier, motsvarande en utspädning om 10%, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Ytterligare information om årsstämman finns tillgänglig hos bolaget samt på hemsidan www.infrea.se.

Stockholm 2020-05-15

För mer information kontakta:
Tony Andersson, VD INFREA, 08-401 01 81
Henrik Nordin, CFO INFREA, 08-401 01 82

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla onoterade bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Erik Penser Bank AB, tel +46 (0)8 463 80 00, e-post certifiedadviser@penser.se, är bolagets Certified Adviser. infrea.se

Filer för nedladdning
9 juli, 2020
Regulatorisk

Den geografiska expansionen fortsätter för Infrea som nu förvärvat Mikaels Grävtjänst i Sanderäng Aktiebolag. Bolaget är etablerat i Uddevalla och kompletterar koncernens geografiska närvaro längs västkusten samt stärker affärserbjudande i området ytterligare med en specialiserad maskinpark för mark- och anläggningsentreprenader.

29 maj, 2020
Regulatorisk

Infrea har utsett Philip Thompson till ny VD för Tälje Mark. VD-bytet ingår i det planerade generationsskiftet för bolaget som sattes upp vid förvärvet av Tälje Mark

15 maj, 2020
Regulatorisk

På Infreas årsstämma den 14 maj 2020 fattades följande beslut:

14 maj, 2020
Regulatorisk
  • Koncernens intäkter uppgick till 134,9 Mkr (80,3).
  • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -22,0 Mkr (-13,0).
  • EBITDA för koncernen uppgick till -9,6 Mkr (-5,3).
  • Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter -1,17 kr (-0,61).
9 april, 2020
Regulatorisk

Aktieägarna i Infrea AB ("Infrea") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 klockan 15.00 på Victory Hotel, Lilla Nygatan 4 i Stockholm.

6 april, 2020

Infreas dotterbolag Siljan Schakt visat ett stabilt orderläge under mars och har även vunnit flera nya anbud: bland annat gång- och cykelväg Faluvägen etapp två med ordervärde på 14 Mkr samt en entreprenad i Orsa Grönklitt där 31 tomter ska iordningställas, med ordervärde på 6 Mkr.

3 april, 2020

Som meddelats 2020-02-27 förvärvar Infrea Göteborgsbaserade mark och anläggningsföretaget bolaget BRAMARK Entreprenad i Göteborg AB till 100 procent och idag slutfördes affären.

3 april, 2020

Infreas dotterbolag Tälje Mark visar på en fin start i år med projektet Kvarteret Skogsviolen där kontraktssumman är på 13 Mkr. Bolaget har även förnyat ramavtalen med Södertälje kommun och Telge koncernen.

12 mars, 2020

Infreas dotterbolag Anläggningsgruppen har haft en stark start med flera nya projekt på ett sammanlagt ordervärde på 27,6 miljoner. Det är långsiktiga relationer och god kännedom om den lokala marknaden som ligger till grund för de nya uppdragen.

1
2
...
8
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.